5.5 C
İstanbul
Salı, Mart 2, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi PDR Konu Tarama Testi - 1

PDR Konu Tarama Testi – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçları arasında değildir?

A) Betimleme
B) Gözlem
C) Açıklama
D) Yordama
E) Kontrol

2) Tahtaya çizilmiş bir şekli iki insanın farklı anlaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Farklılaşma eşiği
B) Mutlak eşik
C) Duyusal uyum
D) Duyum
E) Algı

3)Akademik başarısı düşük bir öğrencinin yanında oturan arkadaşının da başarısız olarak algılanması aşağıdaki yasalardan hangisinin sonucudur?

A) Benzerlik
B) Phi fenomen
C) Yakınlık
D) Şekil zemin
E) Seçicilik

4)İnsanda bellek sistemi ön bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üç ana sisteme ayrılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkat ile ilgili olan bellek bölümüdür?

A) İşleyen bellek
B) Duyusal kayıt
C) İşlemsel bellek
D) Anısal bellek
E) Anlamsal bellek

5) Sosyal psikolojide uyum konusunu inceleyen bir görüşe göre bir kimse eğer herhangi bir grubun bilgilerine kendi bilgilerinden daha çok güvenirse bu durum kişinin uyumunu kolaylaştırır.
Buna göre yukarıda belirtilen bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Uyum
B) Sosyal etki
C) Bilgisel etki
D) Normatif etki
E) Statü

6) Sosyal psikolojide uyum konusunu inceleyen bir görüşe göre takdir görmek isteyen insan takdir görme olasılığı olan bir gruba daha çabuk uyum sağlar.
Buna göre yukarıda belirtilen açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisiyle açıklanır?

A) Uyum
B) Sosyal etki
C) Bilgisel etki
D) Normatif etki
E) Statü

7) Birbiri ile iyi anlaşan benzer değerlere sahip iki kişinin üçüncü bir kimseye karşı tavırları da benzer olacaktır.
Yukarıda ifade edilen düşünce aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Bilişsel tutarlılık
B) Bilişsel denge
C) Bilişsel uygunluk
D) Bilişsel çelişki
E) İkna edici iletişim

8) Aşağıdakilerden hangisi ikna ve tutum değiştirme ile ilgili doğru değildir?

A) Yüz yüze görüşme iletişimden daha etkilidir
B) Kaynağın inanılırlığının yüksek olması iknayı etkiler
C) Grup tutum değişiminde etkilidir
D) Bilimsel yolla edinilmiş tutum bilgi değişince değişmez
E) Alıcının katılımı iknayı kolaylaştırır

9) Sınıf öğretmeni olan bir kimsenin rehber öğretmenlerle ilgili olarak olumsuz inanışlara sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Kalıp yargı
B) Ön yargı
C) Ayrımcılık
D) Rol
E) Statü

10) Psikolojik danışman olmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Rol
B) Statü
C) Kimlik
D) Benlik
E) Kişilik

11) Kişinin kendisini başarılı bir psikolojik danışman olarak algılaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Rol
B) Statü
C) Kimlik
D) Benlik
E) Kişilik

12) Berna, rehber öğretmen olduğundan dolayı annelik sorumluluklarını da daha etkili ve doğru biçimde yerine getirmektedir.
Berna’nın bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Rol çatışması
B) Rol karmaşası
C) Rol pekişmesi
D) Kazanılmış statü
E) Anahtar statü

13) Özge Hanım; anne, eş ve aynı zaman da öğretmen olmasına rağmen sosyal hayatta daha çok öğretmen rolü ile öne çıkmaktadır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Statü
B) Anahtar statü
C) Kazanılmış statü
D) Edinilmiş statü
E) Prestij

14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Bir uzman “yaptığım gözlem ve görüşmelerden anlıyorum ki öğrencilerimizde sınav kaygısı günden güne artmaktadır yapılan birçok araştırma sınav kaygısının öğrencilerde yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden birinin anne baba tutumları olduğu konusunda ortaklaşmaktadır” demiştir.

14) Uzmanın, yaptığı gözlem ve görüşmelerden yola çıkarak sınav kaygısı ile ilgili bir tespitte bulunması aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Deneysel yöntem
B) İlişkisel yöntem
C) Meta analiz
D) Etnografik çalışma
E) Betimsel yöntem

15) Uzmanın, araştırmaları karşılaştırarak sınav kaygısı ile ilgili bir değerlendirme ve genelleme yapması aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Deneysel yöntem
B) İlişkisel yöntem
C) Meta analiz
D) Etnografik çalışma
E) Betimsel yöntem

16)Otantik dinleme empatiye neden olur(I) Otantik dinleme düzeyi arttıkça empati düzeyi yükselir(II)
Yukarıda verilen ifadeler sırasıyla aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Betimsel-Deneysel
B) Deneysel-İlişkisel
C) İlişkisel-Deneysel
D) Deneysel-Betimsel
E) Betimsel-Gelişimsel

17 ve 18. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Dikkat becerilerinin gelişimi ile ilgili araştırmada bir grup okul öncesi öğrencisi 5 yaşından 9 yaşına kadar incelenmiştir. Dikkat becerilerinin gelişimi ile ilgili bu araştırmada 6,7 ve 8 yaşlarında üç grup öğrenci ise bir yıl süre ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

17)  Bir grup okulöncesi öğrencisinin dikkat becerilerinin 5 yaşından 9 yaşına kadar incelenmesi aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Etnografik çalışma
B) Sırasal(ardışık) çalışma
C) Meta analiz
D) Boylamsal çalışma
E) Kesitsel çalışma

18) Bu araştırmada 6,7,ve 8 yaşlarında üç grup öğrencinin bir yıl boyunca karşılaştırmalı olarak incelenmesi aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Etnografik çalışma
B) Sırasal(ardışık) çalışma
C) Meta analiz
D) Boylamsal çalışma
E) Kesitsel çalışma

19 ve 20. soruları aşağıdaki metne gore yanıtlayınız.

Kpss’ye hazırlanırken çevresindeki insanların tavır ve davranışlarından sınava hazırlandığı kurstaki çalışma ortamı ve öğretmenlerinin söylemlerinden ötürü sınav kaygısının günden güne arttığını ifade ederek bir uzmana başvuran Elif, uzman ile yaptığı görüşmelerden sonra sınav kaygısı yaşamasının asıl sebebinin sınavı kazanacağına ilişkin inancının zayıf olması ve kendini yetersiz görmesi olduğunu anlamıştır.

19) Elif’in uzmana başvurmadan önceki düşünceleri aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine paralellik göstermektedir?

A) Bilişselcilik
B) Hümanizm
C) Psikanalitik yaklaşım
D) İşlevselcilik
E) Davranışçılık

20)Elif’in uzmanla görüştükten sonraki düşünceleri aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine paralellik göstermektedir?

A) Bilişselcilik
B) Hümanizm
C) Psikanalitik yaklaşım
D) İşlevselcilik
E) Davranışçılık

21 ve 22. soruları metne göre yanıtlayınız.

İnsan vücudunda kan şekeri belli bir düzeyde olmalıdır. Eğer kan şekeri bu düzeyin altına inerse açlık ihtiyacı ortaya çıkar ve bunun sonucunda kişi yemek yeme isteği duyar. Eğer yemek yer ve karnını doyurursa sonucunda bir rahatlama meydana gelir.

21) Buna göre vücutta kan şekerinin belli düzeyde olması ve yemek yeme isteği duyma aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Haz-hemeostatis
B) Hemeostatis-haz
C) Hemeostatis-güdülenme
D) Güdülenme-haz
E) Haz-güdülenme

22) Buna göre açlık ihtiyacı ve yemek sonucunda doyma ile gelen rahatlama aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Dürtü-hemeostatis
B) Güdülenme-Dürtü
C) Dürtü-haz
D) Haz-güdü
E) Hemeostatis-dürtü

23) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca insanlarda olan karmaşık güdüler arasında gösterilemez?

A) Oyun
B) Bağımsızlık
C) Bağımlılık
D) Aç gözlülük
E) Açlık

24) Yemek yiyip doyduğu halde önüne gelen kahve ve çikolatayı yeme isteği duyan bir insanın bu durumu aşağıdaki güdü kuramlarından hangisinin görüşlerine örnek oluşturur?

A) İçgüdü kuramı
B) Dürtü kuramı
C) Optimal uyarılma kuramı
D) Özendirici uyarıcı kuramı
E) Bilinçdışı güdüler kuramı

25 ve 26. soruları metne göre yanıtlayınız.

Yolda uzun zamandır görmediği arkadaşını gören bir çocuk çok sevinmiş ve sevinçten kalbi hızlıca çarpmıştır.

25)Buna göre arkadaşını gören çocuğun sevinmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Tutum
B) İlgi
C) Duygu
D) Heyecan
E) Benlik

26) Buna göre çok sevinen çocuğun kalbinin çarpması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Tutum
B) İlgi
C) Heyecan
D) Duygu
E) Benlik

27) Akıcı ve kristalize zeka kuramı zekayı akıcı ve kristalize olmak üzere iki türe ayırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi akıcı zekaya örnektir?

A) Sayısal düşünme
B) Sözel düşünme
C) Akıl yürütme
D) İçe dönük zeka
E) Ezber

28) Bir okulöncesi öğretmeni resimli kartlarla etkinlik düzenlerse aşağıdaki zeka alanlarından en çok hangisini desteklemiş olur?

A) Kinestetik
B) Sözel
C) Görsel
D) İşitsel
E) İçe dönük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ve 30.soruları metne göre yanıtlayınız.

İki öğrenciden Ayfer matematik dersi hakkında pozitif şeyler düşündüğünü Esra ise bu dersten hoşlandığını ifade etmişlerdir.

29) Buna göre Ayfer’in durumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Kimlik
B) Kişilik
C) Benlik
D) İlgi
E) Tutum

30) Buna göre Esra’nın durumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Kimlik
B) Benlik
C) Kişilik
D) İlgi
E) Tutum

31 ve 32. soruları verilen açıklamaya göre yanıtlayınız.

Sportif etkinliklerde yeterli olmadığını düşünen(1) bir öğrenci günden güne kendine olan inancını kaybetmiş ve kendini değersiz bulmaya başlamıştır(2)

31) Buna göre 1 nolu ifade ile verilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Tutum
B) İlgi
C) Özsaygı
D) Özgüven
E) Kimlik

32) Buna göre 2 nolu ifade ile verilen durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A) Tutum
B) İlgi
C) Özsaygı
D) Özgüven
E) Kimlik

33) Zeka, kişilik gibi özellikleri ölçen araçlar geliştirme işi ile uğraşan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneysel psikoloji
B) Sosyal psikoloji
C) Gelişim psikolojisi
D) Uygulamalı psikoloji
E) Psikometrik psikoloji

34) Aşağıdakilerden hangisi tutum ile ilgili bir ifadedir?

A) Mehmet agresif bir insandır
B) Mehmet matematik dersinden hoşlanmaz
C) Mehmet kendine inanmaz
D) Mehmet sanata olumlu bakar
E) Mehmet zeki olduğunun farkındadır

35) Aşağıdakilerden hangisi ilgi ile ilgili bir ifadedir?

A) Mehmet agresif bir insandır
B) Mehmet matematik dersinden hoşlanmaz
C) Mehmet kendine inanmaz
D) Mehmet sanata olumlu bakar
E) Mehmet zeki olduğunun farkındadır

36) Aşağıdakilerden hangisi özsaygı ile ilgili bir ifadedir?

A) Tuğçe kültürel faaliyetlerde yeterli olduğunu bilir
B) Tuğçe dürüst bir insandır
C) Tuğçe kendini sever
D) Tuğçe sayısal derslere olumsuz bakar
E) Tuğçe öğretmendir

37) Aşağıdakilerden hangisi özgüven ile ilgili bir ifadedir?

A) Tuğçe kültürel faaliyetlerde yeterli olduğunu bilir
B) Tuğçe dürüst bir insandır
C) Tuğçe kendini sever
D) Tuğçe sayısal derslere olumsuz bakar
E) Tuğçe öğretmendir

38)  Aşağıdakilerden hangisi mizaç ile ilgili bir ifadedir?

A) Aysel dürüst bir insandır
B) Aysel cömert bir insandır
C) Aysel yalan söylemeyi sevmez
D) Aysel nazik bir insandır
E) Aysel sabırsız bir insandır

39) Aşağıdakilerden hangisi kimlik ile ilgili bir ifadedir?

A) Tuğçe kültürel faaliyetlerde yeterli olduğunu bilir
B) Tuğçe dürüst bir insandır
C) Tuğçe kendini sever
D) Tuğçe sayısal derslere olumsuz bakar
E) Tuğçe öğretmendir

40) Aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?

A) Zeynep mesleğini seçmeye çalışır ve kafası karışıktır
B) Zeynep öğrencilerine çocuğu gibi davranır
C) Zeynep öğretmen olduğu için anneliği de iyi yapar
D) Zeynep öğretmendir
E) Zeynep yaşam tarzını seçmeye çalışır

41) Aşağıdakilerden hangisi duyusal uyuma örnektir?

A) Sürekli azarlanan bir çocuğun annesinden korkmaması
B) Babası bir daha azarlamayınca çocuğun artık babasından korkmaması
C) Sürekli kendisini öven öğretmenin övgülerinin öğrenciyi mutlu etmemesi
D) Aferin alan öğrencinin sürekli parmak kaldırması
E) Sibel’in boya kokusunu hissetmemesi

42) İki rengi birbirinden ayırabilmek için bir miktar değişik olmaları gerekir.
Bu durum bilişsel süreçlere göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Duyum
B) Algı
C) Mutlak eşik
D) Pragnanz
E) Farklılaşma eşiği

43) Bir şoför yolcusu “durakta” deyince onu ilk durakta indirmiştir.
Bu durum algısal süreçlere göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Algıda seçicilik
B) Şekil zemin ilişkisi
C) Algıda değişmezlik
D) Algıda yakınlık
E) Algıda tamamlama

44) Ders dinleyen iki arkadaştan Hüseyin arkadaşına eğilerek “hiç bir şey duymuyorum” demiştir.
Bu durum aşağıdaki bellek türlerinden hangisi ile ilişkilendirilir?

A) Uzun süreli bellek
B) İşlevsel bellek
C) İşlemsel bellek
D) Ön bellek
E) Anısal bellek

45) Selma ders çalışırken bir matematik formülünü ezberlemiştir.
Selma’nın bu öğrenmesini depolama açısından düşündüğümüzde aşağıdaki bellek türlerinden hangisi ile ilişkilidir?

A) Kısa süreli bellek
B) Aktif bellek
C) Anısal bellek
D) Semantik bellek
E) İşlemsel bellek

46)…………….. görüşüne göre psikoloji “bilinç” kavramına odaklanmalıdır. Bilinç, bir insanın tüm öznel deneyimlerini içerir.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişselcilik
B) Davranışçılık
C) Yapısalcılık
D) İşlevselcilik
E) Hümanizm

47) Derse katılma tepkisi veren bir öğrencinin aferin alması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Organizma
B) Karşılık
C) Uyaran
D) Alışkanlık
E) Davranış

48) Organizmayı harekete geçiren ve tepki vermesini sağlayan faktörlere ne denir?

A) Organizma
B) Karşılık
C) Uyaran
D) Alışkanlık
E) Davranış

49) Bir okul müdürünün evinde çocuklarıyla resmi bir ilişki kurarak “baba” rolünün gereklerini yerine getirmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Rol pekişmesi
B) Prestij
C) Statü
D) Liderlik
E) Rol çatışması

50) Gözlerimizi kapasak bile dünyayı görmeye devam ederiz; bir müzik dursa bile onu duymaya devam ederiz; elimizi bir kumaştan çeksek bile onu hissetmeye devam ederiz. Bu duyusal anılar çabuk kaybolmakta ve kısa sürede unutulmaktadır.
Buna göre kısa bir sürede kazandığımız deneyimler ve bilgi işlemenin ilk basamağı olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyum
B) Algı
C) Yürütücü kontrol
D) Algısal uzam
E) Pragnanz

51) Psikoloji bilimi insan davranışını inceleme özelliğinden dolayı diğer birçok bilim alanı ile işbirliği içerisindedir.
Buna göre aşağıdaki çalışma alanlarından hangisi psikolojinin tıp ve psikiyatri bilimleri ile işbirliğine bir örnektir?

A) Fizyolojik psikoloji
B) Klinik psikoloji
C) Uygulamalı psikoloji
D) Danışmanlık psikolojisi
E) Karşılaştırmalı psikoloji

52 ve 53. Soruları metne göre yanıtlayınız.

Bir görüşe göre insan davranışlarının anlamak ve anlamlandırmak için davranışın arkasında yatan amaçları gözlemlemek gerekirken (1) diğer bir görüşe göre ise insan davranışlarını anlamak için çevresel koşulların belirlenmesi gerekir(2).

52) Buna göre 1 numaralı görüş aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisine paraleldir?

A) Davranışçılık
B) Bilişselcilik
C) Hümanist görüş
D) Yapısalcılık
E) İşlevselcilik

53) Buna göre 2 numaralı görüş aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisine paraleldir?

A) İşlevselcilik
B) Psikanalitik yaklaşım
C) Bilişselcilik
D) Davranışçılık
E) Nörobiyolojik yaklaşım

54) Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Ayşe’nin tahtayı silmesi
B) Şeyda’nın yazı yazması
C) Ceren’in kalemini açması
D) Görkem’in toplama işlemini bilmesi
E) Elif’in takla atması

55) Matematik dersini sevmediği için derse girmeyen bir öğrenciye diğer bir öğretmen dersi farklı ve eğlenceli anlatınca öğrenci bundan sonra derse girmeye başlamıştır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) İtici uyarıcıya koşullanma
B) Plasebo etkisi
C) Nosebo etkisi
D) Karşıt koşullanma
E) Sistematik duyarsızlaşma

56) Oyuncağını çok seven bir çocuk oyuncağı çamura düştükten sonra onu hiç eline almamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A) Karşıt koşullanma
B) Genelleme
C) İtici uyarıcıya koşullanma
D) Plasebo etkisi
E) Geçici koşullanma

57 ve 58. Soruları metne göre yanıtlayınız.

Deniz, kahvaltıda sürekli süt ve yumurtayı birlikte tüketen bir çocuktur. Bir kahvaltıda süt olmadan yalnızca yumurta yiyen ve zehirlenen Deniz, bugünden sonra sütten de tiksinmiş hatta ilerleyen zamanda annesi Deniz’in ayran içmek istemediğini de gözlemlemiştir.

57) Buna göre Deniz’in sütten tiksinmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Üst düzey koşullanma
B) Garcia etkisi
C) Ön koşullanma
D) Genelleme
E) Plasebo etkisi

58) Buna göre Deniz’in ayran içmek istememesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Üst düzey koşullanma
B) Ön koşullanma
C) Genelleme
D) Garcia etkisi
E) Karşıt koşullanma

59) Her ayın 15. günü maaşını bazen 3 000 bazen 3 500 TL olarak alan bir personel aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine maruz kalmaktadır?

A) Değişken zaman
B) Değişken oran
C) Sürekli
D) Sabit zaman
E) Sabit oran

60) Ders başarısı aniden düşen Sevil’in bu durumunu açıklayabilmek için “Sevil’in içinde yaşadığı tüm çevresel koşulları Sevil’in yaşamına etki eden tüm faktörleri bir bütün olarak ele alıp incelemek gerekir” diyen bir uzmanın bu görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisine paralellik gösterir?

A) Sosyal öğrenme
B) Pragnanz
C) Alan kavramı
D) Algı
E) Vaka konferansı

CEVAPLAR:
1-B 2-E 3-C 4-B 5-C 6-D 7-B 8-D 9-A 10-B 11-D 12-C 13-B 14-E 15-C 16-B 17-D 18-B   19-E 20-B 21-C 22-C 23-E 24-D 25-C 26-C  27-E 28-C 29-E 30-D 31-C 32-D 33-E 34-D 35-B 36-A 37-C 38-E 39-E 40-B 41-E 42-E 43-E 44-D 45-D 46-C 47-B 48-C 49-E 50-D   51-B 52-E 53-D 54-D 55-D 56-C 57-C 58-C 59-D 60-C

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!