4.5 C
İstanbul
Perşembe, Ocak 14, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 9

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 9

1) Aşağıdakilerden hangisi güvenirliği artırmak için yapılması gerekenler arasında yer almaz?

A) Soru sayısı azaltılmalıdır.
B) Sorular; açık, net, anlaşılır ve sade bir ifadeyle yazılmalıdır.
C) Sorular, öğrencilerin yaklaşık yarısı tarafından doğru cevaplandırılabilecek güçlükte hazırlanmalıdır.
D) Puanlama objektif olarak yapılmalıdır.
E) Sınav için gerektiği kadar süre verilmelidir.

2) Gül öğretmen Dil ve Anlatım dersinde dönem boyunca 4 üniteyi tamamlamış, sınavda ise bu ünitelerin tamamını değerlendirecek şekilde soru sormuştur.
Gül öğretmenin bu uygulaması sınavın hangi boyutuyla ilişkilidir?

A) Ölçüt geçerliği
B) Kapsam geçerliği
C) Yordama geçerliği
D) Yapı geçerliği
E) Görünüş geçerliği

3) Perihan öğretmen, Ali’nin velisine, onun derste aktif olduğunu, soru sorduğunu, sorulara cevap veren zeki bir öğrenci olduğunu ve sınavlarda başarılı olacağını tahmin ettiğini söyler.
Öğretmenin bu ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Uygunluk geçerliği
B) Kapsam geçerliği
C) Yordama geçerliği
D) Yapı geçerliği
E) Görünüş geçerliği

4) YGS’de ilk 1000’e giren bir öğrenci için söylenen “Lise öğreniminde de başarılıydı” ifadesi, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir çıkarım yapıldığını gösterir?

A) Yapı geçerliği
B) Kapsam geçerliği
C) Yordama geçerliği
D) Uygunluk geçerliği
E) Görünüş geçerliği

5) Sezer öğretmen, hazırladığı 25 soruluk testi öğrencilerine uygulamış, testin birinci maddesinin testin tümüyle ilişkili olup olmadığını anlamak için, öğrencilerin ilk maddeye verdikleri cevaplardan elde ettiği puanlarla diğer 24 maddeye verdikleri cevaplardan elde ettiği puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamıştır. Korelasyonun 0,95 olduğunu görmüştür.
Sezer öğretmen bu uygulama ile sınavın hangi özelliğini test etmek istemiştir?

A) Kapsam geçerliği
B) Yordama geçerliği
C) Uygunluk geçerliği
D) Görünüş geçerliği
E) Yapı geçerliği

6) Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme aracının geçerliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Sorular önceden bilinmelidir.
B) Ölçme aracının uygulandığı fiziki ortam, ölçmeye uygun olmalıdır.
C) Ölçme aracındaki her bir soru ölçülecek kişinin bilip bilmediğini ayırt etmelidir.
D) Hedef davranışlar ile ölçme aracındaki sorular arasında ilişki olmalıdır.
E) Ölçme aracı güvenilir olmalıdır.

7) Geçerliği artırmak için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Testte yer alan soruların tek bir davranışı ölçebilecek nitelikte hazırlanması gerekmektedir.
B) Sorular, öğrencilerin bildiği ve kullandığı bir kaynaktan aynen alınıp kullanılmalıdır.
C) Sınavdan önce, testteki sorular öğrencilere verilmemelidir.
D) Sınavda kopya çekmeye izin verilmemelidir.
E) Sorular yıldan yıla değiştirilmeli yani aynı sorular tekrar tekrar kullanılmamalıdır.

8) Güvenirlik ve geçerlik arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ölçme aracının en önemli özelliği geçerliğidir.
B) Güvenirliği etkileyen her şey geçerliği de etkiler.
C) Güvenirliğin yüksek olabilmesi için geçerli olması gerekir.
D) Güvenirlik, geçerlik için bir ön şarttır.
E) Geçerlik, güvenirliği de kapsayan daha geniş bir kavramdır.

9) Kullanışlılık; testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması ve puanlanması açısından kolay ve ekonomik olmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kullanışlılık için gereken özelliklerden biri değildir?

A) Öğrenci, öğretmen ve gelecek açısından ekonomik olmalıdır.
B) Hazırlanması ve uygulanması kolay olmalı ve kısa sürmelidir.
C) Kolay bir şekilde puanlanması ve puanların yorumlanması gerekir.
D) Ölçme aracı hazırlanırken uzmanlık gerektirmesi gerekir.
E) Uygun bir yönergesinin olması gerekir.

10) Değerlendirmenin amacına ve türüne göre öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlardan hangilerinin yoklanacağı ya da test kapsamına hangi davranışların alınacağının belirlendiği test hazırlama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Testin amacının ve kapsamının belirlenmesi
B) Belirtke tablosu hazırlama
C) Kullanılacak soru türünün ve sayısının belirlenmesi
D) Soruların yazılması
E) Testle ölçülecek özelliklerin belirlenmesi

11) Puanlamanın hatasız yapılabildiği, puanlama yapılırken puanlayıcının öznel kanılarının karışmadığı testler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sübjektif puanlanan testler
B) Öğretmen yapımı testler
C) Bireysel testler
D) Güç testleri
E) Objektif puanlanan testler

12) Önceden geçerlik ve güvenirlikleri test edilmiş, madde analizi yapılmış testler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objektif puanlanan testler
B) Grup testler
C) Hız testleri
D) Standart testler
E) Öğretmen yapımı testler

13) Aşağıdakilerden hangisi Klasik değerlendirme yöntemlerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Öğretmen merkezli eğitim-öğretim değerlendirilir.
B) Ezbere dayalıdır.
C) Geliştirici ve teşhis edicidir.
D) Kâğıt-Kalem ya da standart testler kullanılır.
E) Geri bildirim ve sonuç not olarak verilir.

14) Çağdaş değerlendirme yöntemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geri bildirim süreç içerisinde öğrenciye bildirilir.
B) Ürün önemlidir.
C) Ölçüt, öğrencilerle belirlenir ve grubun başarısı bireyin başarısını da etkiler.
D) Rubrik puanlama kullanılır.
E) Geliştirici ve teşhis edicidir.

15) Soruların öğrencilere yazılı olarak verildiği ve cevapların düşünülüp öğrenciden yazılı olarak istendiği sınavlara yazılı yoklamalar denir.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda soru yazmada dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

A) Uzun cevaplı az soru sorulmalıdır.
B) Soruda ifade ve yazım hatası olmamalıdır.
C) Sorular, öğrenciler tarafından bilinen bir kaynaktan doğrudan alınmamalıdır
D) Cevaplar soru ile sınırlandırılmalıdır.
E) Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.

16) Emrah öğretmen, Coğrafya dersi sınav kağıtlarına hızlıca göz atarak “iyi, orta, zayıf” olarak tasnif etmiş ve kağıtları puanlamıştır.
Emrah öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki puanlama tekniklerinden hangisi ile açıklanır?

A) Sınıflama
B) Açıklama
C) Genel izlenimle puanlama
D) Sıralama
E) Anahtarla puanlama

17) Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavın genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Sorular ve cevaplar sözlü olarak sunulur.
B) Soruların hazırlanması zordur ve çok zaman alır.
C) Bilginin derinlemesine ve genişlemesine ölçülmesine imkân tanır.
D) Cevapların doğruluk derecesini puanlayıcı belirler.
E) Sözlü sınavlar bireysel sınavlardır.

18) Sözlü sınavların uygulanmasında dikkat edilecek noktalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Eğer çok sayıda öğrenci yoklanacaksa kısa cevaplı sorular tercih edilmelidir.
B) Sorular hedef ve davranışlara göre sınavdan önce hazırlanmalı ve yazılmış olmalıdır.
C) Sınavın yapılacağı önceden öğrencilere haber verilmemelidir.
D) Sorulara verilmesi beklenen muhtemel cevaplar ve puanlama önceden belirlenmelidir.
E) Sorular yavaş ve yüksek sesle okunmalı, öğrencinin anlayacağı bir ifade kullanılmalıdır.

19) Doğru-yanlış testleri; bazıları doğru, bazıları yanlış olarak verilen önermelerin doğru veya yanlış olarak işaretlenmesini gerektiren sınav türüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru–yanlış testlerinde soru yazarken dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

A) Her madde sadece bir davranışı yoklamalıdır.
B) Her madde kesin doğru ya da yanlış olmalıdır.
C) Bir maddede birden fazla yanlış ya da doğru fikir bulunmamalıdır.
D) Doğru maddelerin sayısı yanlış maddelerin sayısından fazla olmalıdır.
E) Doğru-yanlış ifadelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.

20) Bir Coğrafya öğretmeni, telafi sınavında sormak üzere aşağıdaki eşleştirmeli soruyu hazırlamıştır.

A sütununda verilen ülkelerin başkentlerini B sütunundan bularak, A sütununda verilen boşluklara işaretleyiniz.

A                                                                                        B

1.(….) İngiltere                                                                     A. Ankara

2.(….) Türkiye                                                                      B. Atina

3.(….) Yunanistan                                                                C. Londra

4.(….) Suriye                                                                        D. Moskova

5.(….) Rusya                                                                        E. Paris

6.(….) Fransa                                                                        F. Şam

Buna göre öğretmen bu soruyu hazırlarken aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmemiştir?

A) Her grup arasında tek boyutlu bir ilişki olmalıdır.
B) Cevapların seçileceği sütun alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir.
C) Puanlamada kolaylık sağlama açısından cevap boşlukları öncüllerden önce gelmelidir.
D) Cevap sütunundaki ifadeleri belirtmek için onların başında büyük harfler kullanılmalıdır.
E) Cevapların sayısı öncüllerin sayısından daha fazla olmalıdır.

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-C 4-D 5-E 6-A 7-B 8-D 9-D 10-A 11-E 12-D 13-C 14-D 15-D 16-A 17-E 18-C 19-D 20-E

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!