2.6 C
İstanbul
Cuma, Ocak 15, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 16

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir.
Yukarıdaki açıklamada I. Ölçme II. Ölçüt III. Değerlendirme kavramlarından hangisine ya da hangilerine ait örneklere yer verilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

2) “Zeynep, 17 Eylül 2002 yılında saat; 13:30’da doğdu ve şu an 13 yaşındadır”.
Yukarıda altı çizilmiş kavramlar sırasıyla hangi ölçek türü ile belirlenebilir?

A) Oranlı – Aralıklı – Oranlı
B) Aralıklı – Oranlı – Oranlı
C) Aralıklı – Aralıklı – Oranlı
D) Aralıklı – Oranlı – Aralıklı
E) Aralıklı – Aralıklı – Aralıklı

3) Ebru Öğretmen yaptığı matematik sınavı sonrasında öğrencilerinden “işlemediğimiz yerlerden sorular geldi” eleştirisini almıştır. Öğrencilerin eleştirilerinde haklı olduğu düşünülürse yapılan sınavın hangi niteliğinin düşük olduğu söylenebilir?

A) Yapı Geçerliği
B) Kapsam geçerliği
C) Uygunluk Geçerliği
D) Yordama Geçerliği
E) İç Tutarlılığı

4) Gökhan Öğretmen sene sonunda yaptığı Tarih sınavında kimlerin geçip geçmeyeceğine karar verirken sınıf ortancasını (medyanı) geçme notu olarak kullanmıştır.  Gökhan Öğretmenin yaptığı bu değerlendirme işlemi hangi değerlendirme türlerine örnektir?

Amacına göre                         –                      Ölçütüne göre

A) Performans                             –                           Bağıl
B) Tanılayıcı                                  –                          Mutlak
C) Değer biçmeye yönelik             –                          Bağıl
D) Düzey belirleyici                        –                         Mutlak
E) Biçimlendirici                              –                         Bağıl

5) Emre Öğretmen saldırganlıkla ilgili hazırlamış olduğu A ölçeğinin niteliğini araştırmak için konu alanı uzmanı olan Ramazan Öğretmenden görüş almıştır. Uzman hazırladığı ölçeğin niteliğini tespit edebilmek için; önceden hazırlanmış ve amacına hizmet ettiği bilinen uysallıkla ilgili B ölçeği kullanabileceğini söylemiştir. Daha sonra yapılan korelasyonel hesaplamalarla A ve B ölçeği arasındaki korelasyonun rAB = –0,92 olduğu ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?

A) Korelasyonun negatif olması A ölçeğinin yapı geçerliği düşük olduğunu gösterir.
B) B ölçeğinin iç tutarlığının düşük olması korelasyonu düşürmüştür.
C) A ölçeğinin kapsam geçerliliğinin yüksek olması korelasyonun yükselmesini sağlamıştır.
D) Korelasyonun negatif ve yüksek olması A ölçeğinin yapı geçerliğinin yüksek olduğunu gösterir.
E) Kararlılık katsayısı yüksek bir ölçek elde edilmiştir.

6) Öğrencilerinin seviyelerini belirlemek amacıyla geçerliliği ve güvenirliği yüksek bir sınav hazırlayan bir öğretmen. Hazırlamakta zorlansa da sentez düzeyi haricinde diğer bilişsel düzeyleri yoklayacak bir ölçme aracı geliştirmiştir. Ahmet Öğretmen’in hazırlamış olduğu test türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoktan seçmeli testler
B) Doğru-yanlış maddeleri
C) Eşleştirme maddeleri
D) Kısa cevap maddeleri
E) Yazılı yoklamalar

7) 40 kişilik bir sınıfta uygulanan matematik sınavında 100 maddelik testin aritmetik ortalaması 40 , standart sapması  4 bulunmuştur.  Bu sınavda 1. olan Yakup’un puanı en az kaç olabilir?

A) 36
B) 40
C) 44
D) 48
E) 52

DERSLER ARİTMETİK ORTALAMA SORU SAYISI
TÜRKÇE 20 100
MATEMATİK 20 40
İNGİLİZCE 30 60
SOSYAL BİLGİLER 40 80
FEN BİLGİSİ 30 50

8) Yukarıda verilen tabloya göre öğrencilerin en çok zorlandıkları test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçe
B) Matematik
C) İngilizce
D)Sosyal bilgiler
E) Fen Bilgisi

9) I. Düzeltme formülünün uygulanmasını en çok gerektiren test türüdür. II. Üst düzey davranışları ölçmede en etkili test türüdür. III. Geçerliliği ve güvenirliği son derece düşüktür. IV. Genellikle objektif bir araç gibi düşünülse de kısmen de olsa subjektiflik vardır. V. İlişkiye dayalı olgusal bilgileri yoklamada en çok tercih edilen test türüdür. VI. Öğrenciler hakkında önemli kararların verileceği durumlarda kullanılan test türüdür.
Yukarıda sıralanan özelliklerin ait oldukları ölçme araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Doğru yanlış – sözlü yoklama – yazılı yoklama – eşleştirme – kısa cevap – çoktan seçmeli
B) Çoktan seçmeli – yazılı yoklama – sözlü yoklama – boşluk doldurma – eşleştirme – doğru yanlış
C) Çoktan seçmeli – sözlü yoklama – doğru yanlış – boşluk doldurma – eşleştirme – yazılı yoklama
D) Sözlü yoklama – yazılı yoklama – doğru yanlış – eşleştirme – kısa cevap – çoktan seçmeli
E) Doğru yanlış – yazılı yoklama – sözlü yoklama – boşluk doldurma – eşleştirme – çoktan seçmeli

10) Aşağıdakilerin hangisi bir testin kullanışlılık özelliği ile ilgili değildir?

A) Hazırlamasının kısa sürede gerçekleşmesi
B) Cevaplama biçiminin kolay olması
C) Puanlamanın çabuk yapılması
D) Testi oluşturan soruların kolay olması
E) Uygulamanın zaman almaması

11) Elif Öğretmen hazırlamış olduğu başarı testinde yer alan soruların tamamının birbiriyle çok uyumlu olduğunu görmüş Kuder Richardson  güvenirliğini 0,94 bulmuştur.
Bu durum sınavda nasıl bir problem oluşturabilir?

A) Testin kapsamı daralabilir.
B) Objektiflik artar.
C) Kararlılık katsayısı düşer.
D) Sınav zorlaşır.
E) Grup başarısı artar.

12)

  A* B C D E TOPLAM
Üst grup 60 25 12 3 0 100
Alt grup 50 25 15 10 0 100

Yukarıda analizi verilen soruyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?

A) Sorunun ayırt ediciliği düşük olduğu için düzeltilmesi gerekir.
B) Soru öğrencilere son derece zor gelmiştir.
C) Soru amacına hizmet edecek şekilde bilenle bilmeyeni ayırmıştır.
D) D çeldiricisi beklenenin tersi yönde çalışmıştır.
E) Çeldiriciler dengeli dağılmıştır.

13) İktisat öğretmeni Hüseyin Hoca hazırlanan bir iktisat sınavını eleştirerek, sınavdaki soruların iktisat bilgisini ölçmekten ziyade üst düzey matematik bilgisi gerektirdiğini söylemiştir. Daha sonra yaptığı araştırmalarda ölçme ve değerlendirme ilkelerinden birinde şu ifadeyi görür; ‘’ Bir ölçme aracı ölçmek istediği özelliği başka değişkenleri karıştırmadan ölçmelidir. ‘’ Bunun üzerine eleştirilerinin haklı olduğunu görür.
Yukarıda verilen araştırmada yapılan iktisat sınavının hangi niteliğinin düşük olduğu söylenebilir?

A) Kapsam geçerliği
B) Uygunluk geçerliği
C) Yapı geçerliği
D) Yordama geçerliği
E) Sonuçsal geçerlik

14) Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işlemini ifade etmektedir?

A) Emre, yazılıdaki 10 sorunun ancak 5’ini cevaplayabilmiştir.
B) Ege konservatuar sınavında mülakattan yeterli puanı alamadığı için farklı bölüme yerleşti.
C) Zeynep Hanım kızının evlenmesi için damat adayının memur olmasını şart koşuyor.
D) Termometre Kırşehir’de bugün hava sıcaklığını 22°C gösteriyor.
E) Mehmet olimpiyat sınavında 1. oldu.

15) Yazılı yoklamaları puanlarken ayrıntılı cevap anahtarı kullanma, sınıflama yoluyla, sıralama yoluyla ve genel izlenimle puanlama yöntemleri kullanılır. Sınıflama yoluyla puanlamada öğrencilerin kağıtları önce iyi-orta-kötü şeklinde gruplanır daha sonra bu gruplar kendi içerisinde değerlendirilerek puanlanır. Bu yöntem çok vakit alması yönüyle eleştirilir.
Yukarıdaki verilen açıklamada sınıflama yoluyla puanlamanın hangi yönü eleştirilmiştir?

A) Puanlama güvenirliği
B) Uygunluk geçerliği
C) Kullanışlık
D) Güvenirlik
E) Objektiflik

16) Aritmetik ortalaması 50 standart sapması 5 olan normal dağılıma sahip bir Edebiyat testinin genişlik ve tepe değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30-40
B) 35-45
C) 45-50
D) 30-50
E) 40-50

17) Ortalama güçlüğü 0,20 olan bir test için aşağıdakilerden hangisi söylene bilir?

A) Sola çarpık dağılım göstermiştir
B) Yöntemler etkili olmuştur
C) Sağa yığınlıdır
D) Pozitif yığınlıdır
E) İhmal edilen program uygulanmış olabilir

18) 40 maddelik bir testin 28. Maddesini üst gruptaki 25 öğrenciden 20 si alt gruptaki 25 öğrenciden 15 i doğru yanıtlamıştır.
Buna göre madde ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Kolay-Negatif ayırıcı
B) Zor-Negatif ayırıcı
C) Kolay-Düşük ayırıcı
D) Zor-Düşük ayırıcı
E) Kolay-Yüksek ayırıcı

19)

ÖLÇÜTLER HER ZAMAN BAZEN HİÇ
Duygularını belli eder      
Beden dilini kullanır      
Örnek kullanır      

Bir aday öğretmene yukarıdaki form verilerek kendi performansını puanlaması istenmiştir.
Yaklaşım ve araç açısından yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bireysel değerlendirme-Derecelendirme Ölçeği
B) Akran değerlendirme-Rubrik
C)Performans değerlendirme-Özellik kayıt çizelgesi
D) Öz değerlendirme-Derecelendirme ölçeği
E) Grup değerlendirme-Kontrol listesi

20) 50 Öğrencinin bulunduğu sınıfta bir test uygulanmıştır. Bu sınıftan üç öğrencinin testten aldıkları ham puanlar ve z puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
__________________________________________

Ham Puan                           Z Puanı

__________________________________________

Deniz                    65                                           1

Fırat                      53                                           -2

Derya                    49                                           -3

__________________________________________

Bu Testten 59 ham puan alan bir öğrencinin T puanı kaçtır?

A) 60
B) 55
C) 50
D) 45
E) 35

 CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-C 3-B 4-C 5-D 6-A 7-E 8-A 9-E 10-D 11-A 12-C 13-A 14-B 15-A 16-A 17-E 18-C 19-D 20-D

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!