-1 C
İstanbul
Pazar, Ocak 17, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 12

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 12

1) Gamze öğretmen derse başlamadan önce içerik analizini yapabilmek amacıyla öğrencilerin ön bilgilerini belirleyecek bir test düzenlemiş ve konu sonlarında eksik öğrenmeleri belirlemek için sorular sorarak dersin devamında bu eksik öğrenmeleri dikkate alacak planlamalar yapmıştır.
Gamze öğretmenin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Tanılayıcı-Değer biçici
B) Biçimlendirici-Değer biçici
C) İzleme-Tanılama
D) Tanılayıcı-Biçimlendirici
E) Bağıl değerlendirme-Tanılayıcı

2) Aşağıdakilerden hangisi aralıklı ölçek düzeyinde bir ölçme değildir?

A) Güdülenme düzeyi
B) Hazırbulunuşluk düzeyi
C) Problem çözme becerisi
D) Derste kalış süresi
E) Dikkat düzeyi

3) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde doğal sıfır ve yapay birim bir arada bulunur?

A) 10 derece sıcaklığındadır
B) 40 öğrenci var
C) Başarı puanım 80
D) 100 tl değerindedir
E) 4 kalem var

4) Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme ifadesi değildir?

A) Zeliha girdiği sınavda 1. oldu
B) Ayşe sınavdan 80 puan aldı
C) Mehmet bekar bir erkektir
D) 50 ve üzeri alan atama başvurusu yapabilir
E) Kalemin rengi kırmızıdır.

5) Bir zeka testiyle ilgili yapılan incelemelerde zeka düzeyi düşük ve zeka düzeyi çok yüksek iki öğrenci grubunun uygulama korelasyon puanları 0,75 düzeyinde saptanmıştır.
Buna göre testle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Sonuçsal geçerliliği yüksektir
B) Kapsam geçerliliği yüksektir
C) Ölçüt geçerliği yüksektir
D) Görünüş geçerliği yüksektir
E) Yapı geçerliği yüksektir

6) Ortaokulda öğrenim gören bir grup öğrencinin girdikleri merkezi sınav sonuçlarıyla ilkokul mezuniyet puanları karşılaştırılmıştır.Merkezi sınavdan yüksek puan alan öğrencilerin ilkokuldan yüksek ortalamayla mezun oldukları görülmüştür.
Bu durum ilkokulda uygulanan ölçme araçlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi verir?

A) Ölçüt geçerliği
B) Yapı geçerliği
C) Uygunluk geçerliği
D) Yordama geçerliği
E) Güvenirlik

7) Bir öğretmen öğrencilerinin işbirlikli öğrenme becerilerini gözlemlemek istemektedir.
Buna göre, öğretmene önerilebilecek en uygun ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün seçki dosyası
B) Yazılı yoklama
C) Kelime ilişkilendirme testi
D) Performans değerlendirme
E) Öz değerlendirme

8) Bir aday öğretmenin öğretmenlik meslek bilgisini ve öğretmenlik becerisini en güvenilir şekilde ölçmek isteyen bir uzman sırasıyla aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanmalıdır?

A) Yazılı yoklama-Kontrol listesi
B) Kontrol listesi-Yazılı yoklama
C) Çoktan seçmeli test-Derecelendirme ölçeği
D) Derecelendirme ölçeği-Çoktan seçmeli test
E) Performans değerlendirme-Derecelendirme ölçeği

9)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha alt düzeyde hedefleri ölçen bir ölçme aracıdır?

A) Yazılı yoklama
B) Sözlü yoklama
C) Çoktan seçmeli test
D) Doğru-Yanlış testi
E) Boşluk doldurma

10) Daha çok başarılı öğrencilerin işaretlediği bir yanlış seçenek için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Güçlü çeldiricidir
B) İyi çeldiricidir
C) Çeldiricilik gücü yüksektir
D) Konu dışıdır
E) Negatif çeldiricidir

11) Aritmetik ortalaması 40 soru sayısı 50 olan bir test için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Seçme eleme amaçlı kullanılır
B) Güvenilirlik yüksektir
C) Ayırıcılık yüksektir
D) Sola yığınlıdır
E) Kolay gelmiştir

12) Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir. Aşağıdakilerden hangisi “mutlak ölçüt”ün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir?

A) Bilgi yarışmasında en az puanla elenen kişi olma
B) Yüksek atlamada en iyi dereceyi yapma
C) Sınıfta başarı açısından ilk yüzde yirmilik grupta olma
D) 100 sorudan 50’sini doğru cevaplama
E) Grup ortalamasının üzerinde performans gösterme

13) Bir okulda, fen bilgisi proje ödevi verilmiştir. Ürünlerin puanlanmasının sınıfta derse giren öğretmen yerine, diğer sınıfın öğretmeni tarafından yapılması sağlanmıştır. Projelere kod numaraları verilmiş ve öğrenci isimleri, projeleri değerlendiren öğretmenden gizlenmiştir. Ayrıca değerlendirme için (kapsamlı, detaylı ve açık) bir puanlama rehberi oluşturulmuş, öğretmenin bu rehbere göre puan vermesi istenmiştir.
Yukarıda anlatılan işlemler, kullanılan ölçme aracının hangi özelliğini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A) Objektiflik
B) İç tutarlık
C) Kullanışlılık
D) Görünüş geçerliği
E) Yapı geçerliği

14) Bir araştırmacı çoklu zekâ alanlarını ölçmek amacıyla geliştirdiği çok boyutlu testi, dil bilimi, matematik, resim, heykel, müzik, beden eğitimi, iletişim, psikoloji bölümlerindeki öğrencilere uygulamıştır. Uygulama sonucunda farklı bölümlerdeki öğrencilerin kendi alanıyla ilgili sorulardan yüksek, diğer alanlardaki sorulardan ise daha düşük puan aldıklarını saptamıştır.
Buna göre, ölçme aracı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Amaca hizmet etme derecesi düşüktür.
B) Hata düzeyi düşüktür.
C) Geçerliği yüksektir.
D) Kullanışlılığı yüksektir.
E) Güvenirliği düşüktür.

15) Matematik öğretmenini çok sevdiği için ilgi envanterine kendini matematiğe ilgili çıkaracak biçimde yanıtlar veren bir öğrenci aşağıdaki hatalardan hangisine neden olmuştur?

A) Sosyal kabul
B) Tanıma hatası
C) Yanıltma hatası
D) Mantık hatası
E) Yanlılık hatası

16) Bir kuruma iş başvurusunda bulunan Onur’a; önce mülakata alınacağını arkasından uzmanların gözetiminde bir ay deneme süresince çalışma ve bilgi performansının ölçüleceği insan kaynakları müdürü tarafından belirtilmiştir.
Kurumda işe alınacak bireylere sadece mülakat yapılmayıp devamında bir ay deneme süresi uygulanması derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisini en aza indirmek için uygulanmaktadır?

A) Mantık hatası
B) Genelleme hatası
C) Kişisel yanlılık hatası
D) Gözlem yetersizliği hatası
E) Bonkörlük hatası

17) I. Uzunluk, kütle, hız, hacim, güç gibi özellikleri ölçmek amacıyla kullanılır. II. KPSS tercihleri, takımların puanlarına göre ligde kaçıncı oldukları gibi özellikleri ölçmek amacıyla kullanılır. III. Cinsiyet, medeni durum, milliyet, din gibi gruplamalar için kullanılır. IV. Takvim, ilgi, tutum, yetenek, başarı gibi özellikleri belirlemek amacıyla kullanılır.
Yukarıda verilen özellikleri ölçmek amacıyla kullanılan ölçek türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Eşit oranlı, sıralama, sınıflama, eşit aralıklı
B) Eşit aralıklı, sınıflama, adlandırma, eşit oranlı
C) Eşit aralıklı, sıralama, sınıflama, eşit oranlı
D) Eşit oranlı, adlandırma, sınıflama, eşit aralıklı
E) Sıralama, eşit aralıklı, adlandırma, eşit oranlı

18) Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir.
Bu araştırmadaki değişkenlerden hangisi dolaylı olarak ölçülür?

A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı
B) Kayıtlı oldukları şube
C) Kompozisyonu yazma süresi
D) Konu seçme imkânı
E) Yazılı anlatım beceri düzeyi

19) Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir?

A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir.
B) Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 207 dir.
C) Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır.
D) Bugün hava sıcaklığı 15 ºC dir.
E) Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır.

20) Bingöl’de bir kış günü saat 12.00’de hava sıcaklığı − o 15 C ölçülürken aynı gün ve saatte Eskişehir’de sıcaklık − o 5 C olarak ölçülmüştür. Son nüfus sayımlarında Bingöl’ün nüfusu yaklaşık 250 000, Eskişehir’in nüfusu yaklaşık 750 000 olarak tespit edilmiştir. Bingöl’ün yüz ölçümü 8277 2 km, Eskişehir’in yüz ölçümü ise 13 925 2 km olarak ölçülmüştür.
Bu ölçümler ve kullanılan ölçekler düşünüldüğünde, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bingöl’de hava Eskişehir’in üç katı soğuktur.
B) Eskişehir’de sıcaklık Bingöl’den o 10 C daha yüksektir.
C) Eskişehir’in nüfusu Bingöl’ün nüfusunun yaklaşık üç katıdır.
D) Bingöl’ün nüfusu Eskişehir’in nüfusundan 500 000 daha azdır.
E) Eskişehir’de birim alana düşen kişi sayısı Bingöl’den daha fazladır.

(I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur.
21)  Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir?

A) I
B) III
C) IV
D) V
E) VI

22) Bir üniversitenin yabancı diller yüksekokulunda İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran 80 öğrenci vardır. Hazırlık sınıfının yirmişer kişilik üç şubesi bulunmaktadır. Uygulanacak olan İngilizce seviye belirleme sınavına giren öğrenciler, puan sırasına göre dizilecek ve en yüksek puanı alan 20 öğrenci hazırlık eğitimini atlayarak doğrudan birinci sınıfa başlayacaktır. Sonraki en yüksek puanları alan 20 öğrenci ileri düzey, daha sonraki 20 öğrenci orta düzey, son sıradaki 20 öğrenci ise başlangıç düzeyi İngilizce eğitim programına katılacaktır. Yabancı diller yüksekokulunda gerçekleştirilen bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Amacına göre                       Ölçütüne göre

A) Tanıma ve yerleştirme               Mutlak
B) Biçimlendirme ve yetiştirme       Bağıl
C) Değer biçme                             Bağıl
D) Tanıma ve yerleştirme               Bağıl
E) Biçimlendirme ve yetiştirme       Mutlak

23) Üniversite öğrencilerindeki ertelemecilik eğilimini belirleyen bir ölçek geliştiren araştırmacı, hazırlamış olduğu ölçeği üniversite öğrencilerinden seçtiği bir gruba posta yoluyla göndermiştir. Öğrencilerden, ölçeği cevapladıktan sonra kendisine geri postalamalarını istemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar ile zarfların geri gelmesi için geçen gün sayısı arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır.
Bu korelasyon katsayısı, ölçeğin hangi özelliği hakkında bilgi verir?

A) İç tutarlılığı
B) Yansızlığı
C) Kullanışlılığı
D) Kararlılığı
E) Yapı geçerliği

24) İlköğretim okullarında not verme amacıyla sözlü sınav uygulamasına son verilmiştir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak, sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, öğrenme düzeylerini hızlıca kontrol etmek, öğrencilere önemli noktaların hangileri olduğunu işaret etmek ve sınıf içi etkinliklere yön vermek amacıyla sınıf içinde sözlü olarak soru sormaktadır. Bu türden sözlü soru-cevap etkinliklerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A) “Bu sonuca nasıl vardın?”, “Neden?” gibi takip soruları kullanmak
B) Bazen cevap vermeye istekli olmayan öğrencilere soru sormak
C) Cevabı sadece “Evet” ya da “Hayır” olan sorulardan kaçınmak
D) Sınıfın hep birlikte cevaplayacağı sorular sormak
E) Soru sorduktan sonra öğrenciye düşünmesi için süre tanımak

25) Öğretim sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmeye ağırlık veren bir öğretmenin bu uygulamasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Değerlendirme sürecinde sorumluluğu öğrencilere vererek iş yükünü hafifletmek istemesi
B) Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını üstlenmesini planlaması
C) Değerlendirme sonunda verilen kararların daha geçerli olmasına çalışması
D) Verdiği notların öğrenciler tarafından beğenilmemesinden rahatsızlık duyması
E) Değerlendirme sürecinin daha kısa sürede tamamlanması

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-D 4-D 5-E 6-D 7-D 8-C 9-D 10-E 11-E 12-D 13-A 14-C 15-C 16-B 17-C 18-E 19-E 20-A 21-D 22-D 23-E 24-B 25-B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!