18.5 C
İstanbul
Pazartesi, Ocak 11, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 10

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 10

1) Çoktan seçmeli testler; verilen bir maddenin cevabının olası cevaplar içinden seçilip işaretlendiği testlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Hazırlanması çok kolaydır, kısa sürer ve uzmanlık istemez.
B) Üst düzey bilişsel becerileri ölçmede yetersizdir.
C) Uygulanması kolaydır, bu nedenle eğitimin alt kademelerinde de kullanılabilir.
D) Şans başarısı vardır, fakat şans başarısı seçenek sayısıyla ters orantılıdır.
E) Güvenirliği ve geçerliği en yüksek olan testtir.

2) Erdal öğretmen, sınıfında “İlimiz ve bölgemiz” konusunu anlattıktan sonra öğrencilere, öğrendiklerini evde pekiştirmeleri için konuyla ilgili alıştırmalar vermiştir.
Buna göre Erdal öğretmenin verdiği ödev türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazırlık ödev
B) Alıştırma ödevi
C) Proje ödevi
D) Geliştirici ödev
E) Yaratıcı ödev

3) Psikomotor davranışları ölçmek için kullanılan performans testlerinin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını görmesine imkân tanır.
B) Öğrenme eksiklerin tespitine ve düzeltilmesine imkân verir.
C) Uygulanması kısa sürdüğünden çok kullanışlıdır.
D) Hazırlanması güç ve zaman alıcı olduğundan kullanışlılığı düşüktür.
E) Psikomotor becerilerin doğrudan ölçülmesinde en etkili olan ölçme araçlarındandır.

4) Gözlenecek olan bir performansı oluşturan alt davranışları yapıldı/yapılmadı, var/yok, evet/hayır şeklinde işaretlemeye yardımcı olan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Performans testleri
B) Tutum ölçekleri
C) İlgi ölçekleri
D) Kontrol listeleri
E) Gözlem fişleri

5) Hacer öğretmen, öğrencilerinin ritmik sayma becerilerinin düzeyini ölçmek amacıyla aşağıdaki formu hazırlamış ve öğrencilerini test etmiştir.

Ölçütler Çok zayıf Zayıf Orta İyi Çok iyi
Sayma sayılarını tanıma
50’ye kadar 1’er ritmik sayma
100’e kadar 10’ar ritmik sayma
100’e kadar 5’er ritmik sayma
50’den geriye doğru 1’er ritmik sayma

Buna göre Hacer öğretmenin kullanmış olduğu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dereceli puanlama anahtarı
B) Kontrol listeleri
C) Gözlem fişleri
D) Performans testleri
E) Derecelendirme ölçekleri

6) Rubrikler; öğrencilere yaptıkları çalışmaların hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini ve performanslarının hangi düzeyde puana denk geleceğini gösteren ölçme araçlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi rubriklerin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Öğrencilerin performanslarını düşürür.
B) Ölçme işleminin daha objektif ve tutarlı yapılmasını sağlar.
C) Gelişmeyi ölçmek ve belgelendirmek için ölçütler sağlar.
D) Hedeflerin açık ve net olarak belirlenmesini sağlar.
E) Öğrencilerin yaptıkları işteki güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesini sağlar.

7) Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine, öz değerlendirme denir.
Aşağıdakilerden hangisi öz değerlendirmenin avantajlarından biri değildir?

A) Öğrencilerin, kendilerini değerlendirmesine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.
B) Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir.
C) Öğrencilere öğrenme-öğretme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir.
D) Öğrencilerdeki motivasyonu artırır.
E) Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir.

8) İnci öğretmen, öğrencilerinden “Dünyaca ünlü geometriciler” konusunda bir araştırma yapmalarını istemiştir. Çalışma tamamlandığında öğrencileri, birbirlerinin ödevlerini değerlendirmeleri için yönlendirmiştir.
Buna göre İnci öğretmenin bu akran değerlendirme çalışmasında karşılaşabileceği dezavantaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artması
B) Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi
C) Öğrencinin arkadaşını değerlendirirken objektif olmaması
D) Öğretmen dışında farklı bir kaynaktan geri bildirim alınması
E) Öğrencilerin takım ruhu kazanması

9) Nilüfer öğretmen; bir grup öğrencisinden, 9.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının, boy ve kilolarının yer aldığı bir tablo ve bu tabloya uygun grafikleri her sınıf için ayrı ayrı düzenlemelerini istemiştir.
Nilüfer öğretmenin istediği bu çalışma aşağıdaki ölçme ve değerlendirme araçlarından hangisi ile ilişkilidir?

A) Dereceli puanlama anahtarı
B) Öz değerlendirme
C) Akran değerlendirme
D) Performans görevi
E) Grup değerlendirme

10) Mustafa öğretmen, öğrencilerinden oturdukları mahallenin sakinlerine yönelik “reklamların, tercihlerini hangi yönde etkilediği” ne dair bir çalışma yapıp, grafikle ifade etmelerini ve her mahalleden alınan sonuçların karşılaştırılarak tartışılmasını istemiştir.
Mustafa öğretmenin bu çalışması aşağıdaki ölçme ve değerlendirme araçlarından hangisine örnek oluşturur?

A) Dereceli puanlama anahtarı
B) Öz değerlendirme
C) Akran değerlendirme
D) Grup değerlendirme
E) Proje ödevi

11) Otantik değerlendirme, öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarında kullanmalarını ve uygulamalarını gerektiren bir yöntemdir.
Aşağıdakilerden hangisi otantik değerlendirmenin faydalarından biri değildir?

A) Öğrencilerin üst düzey becerilerini geliştirir.
B) Yaratıcı ya da sıra dışı fikir veya cevaplar ortaya konulabilir.
C) Öğrenciler farklı yeteneklerini bütünleştirir.
D) Öğrenci öz değerlendirme imkânına sahip olur.
E) Puanlama öznel olabilir.

12) Kavram haritaları, ilgili kavramların genelden özele doğru, aralarındaki ilişkiye göre bir şema şeklinde gösterildiği görsellerdir.
Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının kullanılış amaçları arasında yer almaz?

A) Öğrencilerle kavramların anlamlarını tartışmada
B) Kavram yanılgılarının tespitinde ve giderilmesinde
C) Yüksek seviyeli düşünme yeteneğinin geliştirilmesinde
D) Öğrencilerin öğrendiklerini ezberlemede
E) Öğrencilerin konuya ilişkin ön öğrenmelerini ortaya çıkarmada

13) Pınar öğretmen, belirlediği “çevre, iklim, küresel ısınma, endüstrileşme, kentleşme” kavramlarını öğrencileri ile paylaşmış ve onlardan, bu anahtar kavramların kendilerinde çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak istemiştir. Her bir anahtar kavram için oluşturduğu sayfalara, öğrencilerden gelen cevapları yazarak değerlendirme yapmıştır.
Bu çalışmada Pınar öğretmenin kullandığı ölçme ve değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otantik değerlendirme
B) Portfolyo değerlendirme
C) Kelime ilişkilendirme testleri
D) Tanılayıcı dallanmış ağaç
E) Yapılandırılmış grid

14)

Puan Frekans
25 3
40 5
55 6
60 9
75 7

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin Tarih dersinden aldıkları puanlar ve frekans değerleri görülmektedir.
Buna göre bu puan dağılımının modu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 75
B) 60
C) 55
D) 40
E) 25

15)

Puan Frekans
36 5
45 7
53 8
54 8
62 6
78 3

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin bir başarı testinden aldıkları puanlar ve frekans değerleri vardır.
Buna göre bu puan dağılımının modu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 53,5
B) 62
C) 42,5
D) 77,5
E) 78

16)

Puan

Aralığı

Frekans
85-95 2
73-83 4
61-71 9
49-59 5
37-47 6
25-35 3

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin Felsefe dersinin sınavından aldıkları puan aralıkları ve frekans değerleri görülmektedir.
Buna göre bu puan dağılımının modu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 66
B) 90
C) 78
D) 54
E) 42

17) Matematik dersinin sınavından öğrencilerin almış olduğu puanlar şu şekildedir:
57, 18, 49, 73, 36, 27, 64, 85, 58, 31, 29
Buna göre bu puan dağılımında medyan aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29
B) 49
C) 85
D) 31
E) 64

18) Sosyoloji dersinin sınavından öğrencilerin almış olduğu puanlar şu şekildedir:
86, 47, 19, 30, 52, 26, 95, 61, 73, 100, 58, 24
Buna göre bu puan dağılımında medyan aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60
B) 77
C) 55
D) 84
E) 91

19)

PUAN FREKANS
18 4
27 2
30 15
49 20
56 8
65 16
78 3

Yukarıdaki frekans tablosunda öğrencilerin Coğrafya dersi sınavından almış oldukları puanlar ve frekans değerleri bulunmaktadır.
Buna göre bu puan dağılımında medyan aşağıdakilerden hangisidir?

A) 56
B) 65
C) 30
D) 49
E) 78

20) Biyoloji dersinin sınavından öğrencilerin almış olduğu puanlar şu şekildedir:
86, 47, 19, 30, 52, 26, 95, 61, 73, 100, 58, 25
Buna göre bu sınavda sınıfın aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50
B) 60
C) 65
D) 72
E) 56

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-C 4-E 5-E 6-A 7-B 8-C 9-D 10-E 11-E 12-D 13-C 14-B 15-A 16-A 17-B 18-C 19-D 20-E

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!