5.5 C
İstanbul
Salı, Mart 2, 2021

Okul Öncesi Test – 2

1)Çocuğun doğum sonrasındaki gelişim süreci aşağıdaki olgulardan hangileri arasındaki etkileşimleri içerir?

A) Büyüme ve olgunlaşma
B) Öğrenme, olgunlaşma ve büyüme
C) Büyüme, olgunlaşma ve yürüme
D) Yürüme ve konuşma
E) Öğrenme, iletişim ve eğitim

2) Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde yetim kalan Türk ve Ermeni çocuklarından 5-10 yaş arasında olanların barındırılıp eğitilmesi için açılmış eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Islahhaneler
B) Sıbyan mektepleri
C) Darüleytam
D) Mahalle mektebi
E) Sıbyan sınıfları

3) 1800’lü yılların sonuna doğru savaş ve hastalık sebebi ile anne babasını kaybetmiş çocukların korunması ve onlara meslek kazandırılması amacıyla açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Islahhaneler
B) Sıbyan mektepleri
C) Darüleytam
D) Mahalle mektebi
E) Sıbyan sınıfları

4) Duygusal açıdan gergin olan çoğu okul öncesi dönem çocuğu gergin genç yetişkinler olma eğilimindedir. Altı aylıkken utangaç olanlar sıklıkla on üç yaşındayken de utangaç olurlar.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi ile en doğru açıklanır?

A) Bütünlük-Karakter
B) Yordanabilirlik-Karakter
C) Bütünlük-Mizaç
D) Yordanabilirlik-Mizaç
E) Bütünlük-Benlik

5) Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveyn sayısındaki artış erken çocukluk döneminde olan çocukların duygusal sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar istismar sıklığı ile çocukluk çağı depresyonları arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Bu durum aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi ile en doğru açıklanır?

A) Mezo sistem-Negatif ilişki
B) Mezo sistem-Pozitif ilişki
C) Mikro sistem-Pozitif ilişki
D) Mikro sistem-Negatif ilişki
E) Ekzo sistem-Pozitif ilişki

6) Aşağıdaki öğrenme merkezlerinden hangisi öncelikle sembolik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile daha fazla ilgilidir?

A) Sanat merkezi
B) Kitap merkezi
C) Fen merkezi
D) Dramatik oyun merkezi
E) Blok merkezi

7) 45 yaşındaki Duygu hanım insanlara güvenmeme eğiliminde olan, şüpheci ve karamsar özellikleri ile ön plana çıkan bir kimsedir.
Duygu hanımın sahip olduğu bu özellikler psikoseksüel görüş açısından aşağıdaki dönemlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Fallik
B) Oral
C) Anal
D) Gizil
E) Genital

8) 6 yaşındaki Buğra trafik kurallarına uygun olarak önce soluna, sonra sağına, tekrar soluna baktığında her seferinde ilk baktığını unutmaktadır. Bilişsel gelişime göre Buğra’nın ilk yaptığını unutması, hangi bilişsel özelliğinin tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır?

A) Odaktan uzaklaşma
B) Odaklanma
C) Tek yönlü sınıflama
D) Benmerkezci düşünme
E) Özümleme

9) Öğrencinin sergilediği becerinin uzmanın ya da diğer öğrencilerin sergiledikleri ile karşılaştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Model olma
B) Çalıştırma
C) Destekleme
D) Yansıtma
E) Öteleme

10) Yardımcı öğretmen uygulaması ilk olarak aşağıdaki milli eğitim şuralarının hangisinde benimsenmiştir?

A) 5. şura
B) 9, şura
C) 10.şura
D) 14. şura
E) 12.şura

11) Okul öncesi eğitimin iki yıl olarak zorunlu hale getirilmesi fikri aşağıdaki milli eğitim şuralarının hangisinde benimsenmiştir?

A) 15.şura
B) 9, şura
C) 10.şura
D) 14. şura
E) 12.şura

12) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin değerlendirme ve kayıt tutma ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Sağlanan gelişimleri düzenli olarak kayıt etme
B) Gelişimleri ulusal ölçütlere göre değerlendirme
C) Ürünleri yapıcı eleştirme
D) Yerel ve bireysel ölçütler kullanma
E) Çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanma

13) Rahatlatılmayı arama, sevgi gösterme, yardım isteme ve işbirliği yapma gibi davranışlarda kısıtlılık ve sosyal etkileşimden kaçınmayla karakterize olan bağlanma bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Saplantılı bağlanma
B)Korkulu bağlanma
C)İkircikli bağlanma
D)Ketlenmiş tip
E)Ketlenmemiş tip

14) Dersin akışını bozduğunda öğretmenin onunla ilgilendiğini gören bir öğrenci bu davranışları artırarak devam ettirmiştir.
Bu durumda öğretmenin öncelikle kullanması gereken teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sönmeyi bekleme
B) Görmezden gelme
C) Olumsuz pekiştireç kullanma
D) Ara verme
E) Ortam değiştirme

15) Çocuk oyun yoluyla gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden durumları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyununa yansıtabilir.
Yukarıda verilen açıklama oyunun öncelikle hangi gelişim alanıyla ilgisini ifade eder?

A) Bedensel gelişim
B) Sosyal gelişim
C) Kişilik gelişimi
D) Duygusal gelişim
E) Zihinsel gelişim

16) Söz dinlememe eğilimi bazen “benimle ilgilen” mesajı taşıyabilir. Çocuklar hiç ilgi görmemektense olumsuz ilgi görmeyi farkında olmadan tercih edebilirler.
Buna göre yukarıda verilen durumda çocuğa karşı yapılacak en doğru davranış ve yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A)Onu sürekli övmek
B)Davranışı hakkında konuşmak
C)İstenen davranışın ne olduğunu söylemek
D)Bir süre onunla onun yönlendirdiği gibi oynamak
E)2. Tip ceza vermek

17) Aşağıdakilerden hangisi bir nesne ya da bir deneyime çocuğun adaptasyonunun artışını gösteren davranışlardan biri değildir?

A)Araştırma
B)Manipülasyon
C)Birçok kez alıştırmalar yapma
D)Tekrarlar
E)Vazgeçme

18) Çocuğun, oyun yoluyla bir yetişkin olarak nasıl yaşanması gerektiğini araştırdığını ve bunları uygulama fırsatı bulduğunu savunan oyun teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rekreasyon teorisi
B)Ön egzersiz teorisi
C)Rekapitülasyon teorisi
D)Haz teorisi
E)Ekolojik teori

19) Oyun, çocuğun yaşına bağlı olarak gelişimi incelendiğinde belirli ardışık aşamalardan geçer.
Buna göre çocuğun, diğer çocukların oyununu uzun süreler takip ettiği, seyrettiği, bazen sorular sorup fikir öne sürdüğü fakat oyuna katılmadığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A)Katılımsız davranış
B)Yalnız oyun
C)Paralel oyun
D)İlişkili oyun
E)Seyirci davranış

20) Kübra bir problem durumuyla karşılaştığında farklı tür ve sayıda çözüm düşüncesi üretebilmektedir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Akıcılık
B) Büyük yaratıcılık
C) Esneklik
D) Özgünlük
E) Derinleştirebilme kapasitesi

21) Aşağıdakilerden hangisi oyunun işlevleri arasında gösterilemez?

A)Somut dünyayı keşfetme olanağı sağlar
B)Kendini dışa vurma imkanı sağlar
C)Dikkat ve sabır becerilerinin gelişimine katkı sağlar
D)Kendini iyi hissetme olanağı sağlar
E)Doğru ve yanlışı yorumlama olanağı sağlar

22) Oyun kavramını bir ülkeye epizot kavramını ise o ülkenin eyaletlerine benzeten kişi aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisini kullanmıştır?

A)Analitik düşünme
B)Anoloji
C)Metafor
D)Eleştirel düşünme
E)Hipotetik düşünme

23) “Oyun kültürün bir yansımasıdır ve oyun yoluyla insanlığın istenmeyen yönleri yok edilebilir” görüşüne sahip okul öncesi öğretmeni aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel almaktadır?

A)Rahatlama teorisi
B)Fazla enerji teorisi
C)Bağlantı-tekrarlama teorisi
D)Alıştırma teorisi
E)Haz teorisi

24) Bilişsel yaklaşıma göre döngüsel tepkiler aşağıdaki oyun türlerinden hangisinin kapsamına girer?

A)Kurallı oyun
B)Sembolik oyun
C)Alıştırmalı oyun
D)Uğraşsız davranış
E)İlişkili oyun

25 ) Oyuncu insan görüşü ile oyunun kültürden önce geldiğini ve çeşitli kültür biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir kavram olduğunu ifaden eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Helanko
B)Berylne
C)Heckhausen
D)Huizinga
E)Bandura

26)

– 2-4 yaşları arasında görülür.
– Çocuk oyun materyallerini manipüle eder
– Bloklardan kule ve evler yapmak önemli örnekleridir

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşaması Smilansky’ e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fonksiyonel oyun
B)Yapı- inşa oyunu
C)Dramatik oyun
D)Kurallı oyun
E)Fiziksel oyun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27)

– Beyin ve beden eşgüdümünü sağlar
– Fiziksel sağlığı, cesaret ve riski teşvik eder
– Tırmanma, sallanma, dengede durma gibi becerileri içerir

Yukarıda özellikleri verilen oyun türü Moore sınıflamasına  göre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yaratıcı oyun
B)Düşsel oyun
C)Bilişsel oyun
D)Toplumsal oyun
E) Aktif oyun

28)

– Birbirini tanıma ile ilgili etkinlikleri içerir
– Vücut enerjisi düşüktür
– Okuma, oturma, konuşma, diğerlerini gözlemleme gibi becerileri içerir

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşaması Moore sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yaratıcı oyun
B)Düşsel oyun
C)Bilişsel oyun
D)Toplumsal oyun
E) Aktif oyun

29)

– Sorun çözücü oyunlardır
– Bilgi kazandıran oyunlardır
– Tahterevalliyi farklı yoğunluktaki nesneleri tartmak için kullanmak gibi oyunlar örnektir.

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşaması Moore sınıflamasına  göre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yaratıcı oyun
B)Düşsel oyun
C)Bilişsel oyun
D)Toplumsal oyun
E) Aktif oyun

30) Bebeklik döneminde bebeklerin kol sallama gibi kaba motor hareketleri aşağıdaki fiziksel oyun kavramlarından hangisi ile ilgilidir?

A)Ritmik streotip
B)Alıştırma(egzersiz oyunu)
C)İtiş kakış (boğuşma oyunu)
D)Nesne oyunu
E) Mış gibi yapma(hayali oyunlar)

31) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin oyunda değerlendirici rolü oynarken sorması gereken sorulardan biri olarak gösterilemez?

A)Arkadaşlık kurabiliyorlar mı?
B)İşbirliği yaptılar mı?
C)Yeni kavramları yorumlayabiliyorlar mı?
D)Duygularını kontrol edebiliyorlar mı?
E)Dili etkin kullanıyorlar mı?

32) Rol oyunları sırasında sürekli palyaço rolünü seçen bir okul öncesi öğrencisinin ruhsal durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)İlgi arayışındadır
B)Dikkat çekmeye çalışmaktadır
C)Suçluluk duymaktadır
D)Oyuna alınmama korkusu yaşamaktadır
E)Mutluluk hayalleri kurmaktadır

33) Oyun süresi kısa olan ve genellikle yaşından küçüklerle oyun oynamayı tercih eden bir okul öncesi öğrencisinin aşağıdaki farklılıklardan hangisini yaşadığını söylemek daha doğru olur?

A)Zihinsel engel
B)Alt ıslatma
C)Uyum bozukluğu
D)Güvensizlik
E) Hareketlilik

34) Öğrenme sürecinde yeni bilgilerle eski bilgilerini yaratıcı biçimde yorumlayarak ulaşma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A)Akıcılık
B)Mini yaratıcılık
C)Büyük yaratıcılık
D)Derinleştirebilme kapasitesi
E)Küçük yaratıcılık

35) Dikkati bir noktaya yoğunlaştırma ve istekli oluş halini ifade eden kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A)Organizasyon-Kendini ifade etme
B)Konsantrasyon-Duyarlılık
C)Motivasyon-Duyarlılık
D)Motivasyon-Konsantrasyon
E) Konsantrasyon-Motivasyon

36) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilik özellikleri arasında gösterilemez?

A)Eleştirellik
B)Dominantlık
C)Belli bir zeka düzeyi
D)Kendine güven
E) Dilde akıcılık

37) 0-2 yaş bebeklik döneminde yaratıcılık gelişimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)İlk yılda hayal gücü gelişmeye başlar
B)Kelimeler öğretilmelidir
C)Bloklar ve dolgu oyuncaklarla desteklenmelidir
D)Kendi yarattıkları şeylere verdikleri isimler sorgulanmadan kabul edilmelidir
E) İki yaşında rutin işleri tahmin etmeye başlar

38) 2-4 yaş döneminde yaratıcılık gelişimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Sözel ve hayali oyunlarla dünyayı öğrenir
B)Dikkat süresi kısadır
C)Kendi başına eylem yapmaya cesaretlendirilmelidir
D)Bağımsızlık duygusu gelişir
E) Plan yapma becerisi gelişir

39) Anaokulunda öğrenim gören bir öğrencinin yaratıcılık becerilerini onu tanıma ihtimali olan diğer insanlara sorarak belirlemeye çalışan okul öncesi öğretmeni aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

A)Davranış ve performans verisi
B)Öz bildirim verisi
C)Kontrol listesi
D)Derecelendirme ölçekleri
E) Torrance Testleri

40) Aşağıdakilerden hangisi beyindeki yaratıcılık sürecinin aydınlanma aşaması ile ilgili doğru değildir?

A)İlişkinin tüm boyutları görülür
B) Çoğunlukla anlıktır
C)Buldum ünlemi ile belirir
D)Düşünceler aktiftir yaratıcılığa temel olur
E) Beynin sol yarım küresi etkindir

41) Beyin fırtınası tekniğinin son aşaması değerlendirmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi değerlendirme aşamasından bir önceki aşamadır?

A)Sorunu tartışmak
B) Sorunu yeniden tanımlamak
C)Tanımlardan birini seçmek
D)Düşünce üretmek
E) En akla gelmeyecek düşünceyi belirlemek

42) Şemsiyeler küçük olsa ne olurdu sorusunu öğrencilerine yönelten bir okul öncesi öğretmeni Scamper tekniğinin hangi alt becerisini kullandırmayı hedeflemiştir?

A)Yer değiştirme
B) Birleştirme
C)Uyarlama
D)Değiştirme
E) Yok etme-Çıkarma

43) Basit zihinsel oyunlarla yaratıcılığı geliştirmeye çalışmaya dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yap boz parçası
B)Zihin şekillendirme
C)Yaratıcı döngü
D)Tekil strateji
E) Çoklu strateji

44) Olasılıklı düşünme biçimini destekleyerek ve kullandırarak yaratıcılığı geliştirmeye çalışan bir öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangisinden yararlanmıştır?

A)Yap boz parçası
B)Zihin şekillendirme
C)Yaratıcı döngü
D)Tekil strateji
E) Çoklu strateji

45) Coşku ve gerilim barındıran yapıtlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A)Dram
B)Dramatik
C)Drama
D)Tiyatro
E)Doğaçlama

46) Canlandırmalardan yararlanarak belli kazanım ve becerilerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlayan bir okul öncesi öğretmeninin bu uygulaması aşağıdaki tekniklerden hangisinin kapsamında yer alır?

A)Drama
B)Psikodrama
C)Sosyodrama
D)Eğitsel drama
E)Tiyatro

47) Aşağıdakilerden hangisi dramanın temel kategorisi arasında gösterilemez?

A)Hatırlama
B)Öğrenme
C)Sorun çözme
D)Yaratıcılık
E)Spontanlık

48) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde drama oyunu oluşturma süreci açısından doğru değildir?

A)Oyunu tartışabilmeleri için  özel konuşma süreleri verilmelidir
B)Esnek metin anlayışı benimsenmelidir
C)Doğaçlamadan yararlanılmalıdır
D)Beyin fırtınası ile oyun ana hatları ile ela alınmalıdır
E)Sınıf dışı ortamlar kullanılmalıdır

49) Okul öncesinde drama etkinlikleri ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisi dramatik an olarak adlandırılır ?

A)Amaç ve kazanım ne?
B) En iyi hangi ortamda gerçekleşir?
C)Roller ne olacak?
D)Öğretmen rolü ne?
E)Çözülecek sorun ne?

50) Drama etkinliği sonrasında öğrencilerine «neydi, ne oldu, ne yaptın « gibi sorular yönelten bir okulöncesi öğretmeni aşağıdaki soru türlerinden hangisini kullanmıştır?

A) Açık uçlu soru
B) Yaratıcı soru
C) Duygusal soru
D) Tehdit edici olmayan soru
E) Olgusal soru

51) Drama etkinliği sonrasında öğrencilerine «canlandırma yaparken o anda hiç kalem olmasaydı ne yapardık» sorusunu yönelten bir okulöncesi öğretmeni aşağıdaki soru düzeylerinden hangisini kullanmıştır?

A) Zihinde canlandırma düzeyi
B) Tanımsal düzey
C) Bilişsel düzey
D) Yaşantısal düzel
E) Etkinliği geliştirme düzeyi

52) Hayvanlarla ilgili bir drama etkinliği sonrasında öğrencilerine «kimin evinde hangi hayvan yaşıyor» sorusunu yönelten bir okulöncesi öğretmeni aşağıdaki soru düzeylerinden hangisini kullanmıştır?

A) Zihinde canlandırma düzeyi
B) Tanımsal düzey
C) Bilişsel düzey
D) Yaşantısal düzel
E) Etkinliği geliştirme düzeyi

53) Bir drama etkinliği sonrasında öğrencilerine «Pişirerek yediğimiz yemekler hangileridir» sorusunu yönelten bir okul öncesi öğretmeni aşağıdaki soru düzeylerinden hangisini kullanmıştır?

A) Zihinde canlandırma düzeyi
B) Tanımsal düzey
C) Bilişsel düzey
D) Yaşantısal düzel
E) Etkinliği geliştirme düzeyi

54) Bir drama etkinliği sonrasında öğrencilerine «Oynadığımız oyuna hangi roller eklenebilirdi» sorusunu yönelten bir okulöncesi öğretmeni aşağıdaki soru düzeylerinden hangisini kullanmıştır?

A) Zihinde canlandırma düzeyi
B) Tanımsal düzey
C) Bilişsel düzey
D) Yaşantısal düzel
E) Etkinliği geliştirme düzeyi

55) Bir drama etkinliği sonrasında öğrencilerine «Biraz önce söylemiştim bakalım kim iyi dinlemiş» sorusunu yönelten bir okulöncesi öğretmeni aşağıdaki soru türlerinden özellikle hangisine aykırı davranmıştır?

A) Açık uçlu soru
B) Olgusal soru
C) Tehdit edici olmayan soru
D) Yaratıcı soru
E) Duygusal soru

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-C 3-A 4-B 5-C 6-D 7-B 8-A 9-D 10-E 11-A 12-D 13-D 14A 15-D 16-D 17-E 18-B 19-A 20-A 21-E 22-C 23-C 24-C 25-D 26-B 27-E 28-D 29-C 30-A 31-C  32-B 33-C 34-B 35-E 36-A 37-B 38-E 39-D 40-E 41-E 42-D 43-B 44-D 45-B 46-D 47-E   48-E 49-E 50-E 51-E 52-D 53-C 54-E 55-C

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!