5.5 C
İstanbul
Salı, Mart 2, 2021

Okul Öncesi Test – 1

1) Sınanma durumunda kalan insanların göstereceği tepkilerin belirlenmesi ya da kinestetik öğrenme stiline sahip öğrencilerin anlatıma dayalı derslerde gösterebilecekleri olumsuz davranışları belirleme psikolojinin hangi amacıyla ilgilidir?

A) Yordama
B) Kontrol altına alma
C) İletişim kurma
D) Açıklama
E) Betimleme

2) Bir okul rehber öğretmeni, beş, sekiz ve on iki yaşlarından oluşan üç grup bireyden psikomotor gelişimle ilgili bir kere veri toplandıktan sonra bir yıl süre ile ölçmüştür. Okul rehber öğretmeninin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem
B) Boylamsal desen
C) Kesitsel desen
D) Sırasal desen
E) Deneysel yöntem

3) Sınav kaygısı konusunda yapılmış bir dizi araştırma karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sınav kaygısının en önemli sebebinin yetersizlik duygusu olduğu bütün araştırmalarda ortak sebep olarak görülmüştür.
Buna göre yukarıdaki araştırmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneysel yöntemler
B) Etnografik çalışma
C) Korelasyonel yöntemler
D) Betimsel yöntemler
E) Metaanaliz

4) Uyarımların hoşa gitmesi ya da gitmemesi sonucu insanda oluşan haz ya da elem doğrultusunda uyanan izlenimleri açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heyecan
B) Duygu
C) İçgüdü
D) Mizaç
E) Davranış

5) Tenis oynayan Emre, arkadaşının hata yapması üzerine onun iyi bir tenisçi olmadığını söylemiştir.
Bu durumu en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dışsal yükleme
B) Temel yükleme
C) Kendilik algısı
D) İçsel yükleme
E) Kendine hizmet eden yanlılık

6) Sınavdan düşük not alan Kübra’nın, bu durumu sınav sorularının zorluğuna bağlaması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Temel yükleme
B) Kendilik algısı
C) Dışsal yükleme
D) İçsel yükleme
E) Kendine hizmet eden yanlılık

7) Mehmet, minibüs şoförüne “Göztepe köprüsünden geçer mi?” diye sormuş, şoför trafiğin çok sıkışık olması ve aynı soruyu çok sayıda yolcunun da sorması üzerine kızarak cevap vermiştir. Mehmet şoförün çok kaba bir insan olduğunu, yardımseverlikten nasip almadığını düşünmüştür.
Mehmet’in, dış koşulların şoförü olumsuz etkilemiş olmasını görmezden gelmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Kendilik algısı
B) Temel yükleme hatası
C) Dışsal yükleme
D) İçsel yükleme
E) Kendine hizmet eden yanlılık

8) Bireylerin normal ve normal dışı olduğunu betimlemek uzun zamandan beri süren bir tartışma konusudur. Bazı durumlarda toplumsal beklentiler bazı durumlar da ise bireysel sağlıklılık normalliğin ölçütü olarak kabul görmüştür.
Aşağıdakilerin hangisi normalliğin belirlenmesinde bir ölçüt olarak kabul edilemez?

A) Üretken olabilme
B) Sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurabilme
C) Toplumsal yapı ile çatışmama
D) Gerçekliğin yeterince algılanması
E) Davranış üzerinde denetim kurabilme

9) 0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından zarar verici olan, kaza dışı ve önlenebilir, çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan ve uzmanlar tarafından istismar kabul edilen bir davranışa maruz kalması çocuk istismarı ve/veya ihmalidir.
Buna göre cinsel istismar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocuk, tanım itibariyle cinsel eylemin anlam ve sonuçlarını tam olarak anlayarak kavrayarak parçası olamaz.
B) Kız çocuklar daha sık cinsel istismar mağduru olmakla birlikte, erkek çocukların da mağdur olmaları söz konusudur.
C) Aile içinde gerçekleşen cinsel istismar eylemlerine ensest adı verilir.
D) Ensest tanımı için kan bağı aranır.
E) Cinsel istismar eylemini gerçekleştirenlerin özelliklerinin belirlenmesi adli psikolojinin alanına girmektedir.

10) Kan damarları çapını küçülten ve uykuya dalmayı sağlayan inhibitör bir nörotransmitterdir. Duyusal algılama, ruh hali ve vücut ısı düzenlenmesinde de rol alır.
Yukarıda sözü edilen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Norepinefrin
B) Asetilkolin
C) Dopamin
D) Serotonin
E) Endorfin

11) Kaygı bozuklukları genel kategorisi altında kaygı ve korkuya ilişkin bozukluklar birlikte yer alır.
Buna göre kaygı bozuklukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaygı, kişinin yeni koşullara uyumunu sağlar.
B) Kaygıda, neden korkulduğu çoğu zaman bilinmez.
C) Kaygıda kötü bir şeyler olacağı endişesi ve beklentisi vardır.
D) Hem korku hem de kaygı, aslında bireyi koruyucu işlev görür.
E) Korkunun temel kaynağı belirsizliktir.

12) Yedi yaşındaki çocuğun zeka düzeyi normal olmasına karşın; hareketlerinde sınırlılık varsa, bu durum aşağıdaki bozukluklardan hangisine ilişkin ipucu verebilir?

A) Duygu durum bozukluğu
B) Ayrılık kaygısı bozukluğu
C) Motor beceri bozukluğu
D) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
E) Dizartri bozukluğu

13) Bireyler arasında, bilgi işleme süreçleri açısından da farklılıklar vardır. Dolayısıyla, aynı deneyim, kimileri için eğlenceli olabilirken, kimilerine çok sıkıcı gelebilir.
Yukarıda açıklaması verilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Yeterlilikler
B) Kodlama stratejileri ve kişisel yapılar
C) Beklentiler
D) Öznel değerler
E) Öz düzenleme sistemleri ve planlar

14) Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda gözlenen yas tepkilerinden biri değildir?

A) Reddetmek
B) Öfke
C) Hüzün
D) Alışma ve ileriye yönelme
E) Geriye yönelme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Sosyal öğrenme yaklaşımına ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyler cinsiyetine ilişkin davranışları, ödüllendirme ve cezalandırma yoluyla kazanırlar
B) Model alma ve gözlemsel öğrenme, cinsiyete ilişkin davranışları öğrenmede önemlidir.
C) Çocuğun erkek veya kategorisine ait olduğunu kabul etmesi, tanıması için erkeklerin ve kızların kim olduğunu anlaması gerektiğini ifade eder.
D) Çocuklar kendi cinsiyetlerinden bir model seçmeleri gerektiğini keşfederler.
E) Erkek çocuk, babayı veya erkekleri gözleyerek, kız çocuk anneyi veya kadınları gözleyerek cinsiyetlerine uygun davranışları kazanır.

16) Aysel tek başına masasında otururken çizdiğim evi kahverengiye çimenleri ise yeşile boyamalıyım diye düşünmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A) İçsel konuşma
B) Monolog
C) Kollektif monolog
D) Devresel tepki
E) Sembolik düşünme

17) Bir uzmana göre bilincin ne olduğundan çok ne için olduğunu bilmek önemlidir.
Yukarıda verilen ifadeye göre eleştirilen ve savunulan yaklaşımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A)Bilişselcilik-İşlevselcilik
B)İşlevselcilik-Yapısalcılık
C)Davranışçılık-Bilişselcilik
D)Yapısalcılık-İşlevselcilik
E)Yapısalcılık-Davranışçılık

18) Bir gencin, sağlığına önem verdiği için dengeli beslenmeyle ilgili konuları öğrenmek istemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) İçten güdülenme
B) Fizyolojik güdülenme
C) Dıştan güdülenme
D) Sosyal güdülenme
E) Ekonomik güdülenme

19) Kodlama; kısa süreli bellekteki bilginin, uzun süreli bellekte bulunan eski bilgilerle ilişkilendirilerek uzun süreli belleğe transfer edilmesi sürecidir.
Aşağıdakilerden hangisi kodlama stratejileri arasında yer almaz?

A) Yerleşme
B) Etkin olma
C) Bellek destekleyici ipuçları
D) Örgütleme
E) Eklemleme

20) Görev yaptığı okuldaki yöneticinin kendinden önceki öğretmen arkadaşına izin istediği için çıkıştığını gören bir aday öğretmen bu niyetinden vazgeçmiştir.
Bu durum sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Dolaylı ceza
B) Bilişsel modelleme
C) Halo etkisi
D) Destekleyici etki
E) Engelleyici etki

21) Derya, arkadaşlarından gördüklerini aklında tutabilmekte ve ihtiyaç hissettiğinde bu davranışları gösterebilmektedir.
Bu durum sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi ile açıklanır?

A) Dolaylı öğrenme kapasitesi-pekiştirme
B) Sembolleştirme kapasitesi-pekiştirme
C) Dolaylı öğrenme kapasitesi-güdülenme
D) Sembolleştirme kapasitesi-güdülenme
E) Öngörü kapasitesi-güdülenme

22) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir okul aile işbirliğinin sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Anne babalar için istihdam olanakları sağlar.
B) Uygun davranışların ev ve okul ortamında pekiştirilmesine katkıda bulunur.
C) Çocuğun aile ve okul çevresi arasında tutarlılık sağlar.
D) Çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için daha çok fırsat yaratır.
E) Kaynaklara ve hizmetlere daha kolay ulaşım sağlar.

23) Aşağıdakilerden hangisi Uzaktan eğitim modeli programlarından biri değildir?

A) Uykudan Önce
B) Tomurcuklar
C) Ana çocuk okulu
D) Benimle Oynar mısın?
E) Video ile Ana-Baba Eğitimi

24) İç organlarımızın duvarlarında bulunan düz kasların ve salgı yapan bezlerin duyusal ve motor aktivitelerini kontrol eden sinir sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Periferik sinir sistemi
B)Somatik sinir sistemi
C)Merkezi sinir sistemi
D)Omurilik sistemi
E)Otonomik sinir sistemi

25) Aşağıdakilerden hangisi genellikle bedensel ya da duygusal baskılarda ortaya çıkan sempatik tepkiler arasında gösterilemez?

A)Vücut enerji kaynakları tüketimini artırır.
B)Gözbebekleri genişler/büyür.
C)Kalp kası güçlü pompalar.
D)Sindirimle ilgili olayları, tükürük ve barsak salgıları ile barsak hareketlerini artırır.
E)Soluk yolları genişler ve solunum hızlanır.

26) Okulöncesi çocuklarının ölüm kavramıyla ilgili düşünceleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İki yaş civarında ölüm çocuklar için korkutucu olmaya başlar.
B)İlk çocukluk yıllarında ölüm, çocuklar için korkutucu bir durum değildir.
C)Bebeklikten okulöncesi döneme kadar geçen sürede değişik zamanlarda çocuklar ölüm olayını farklı biçimde algılarlar.
D)Çocuklar, üç dört yaş gibi, çok erken yaşlarda ölüm kavramından haberdar olmaktadırlar.
E)Bu dönem çocukları için ölüm, çoğunlukla kişinin yaşadığı yerden ayrılması çok uzaklara gitmesi anlamını taşır.

27) Bu teori, programda çocuklara verilenlerin akademik ve akademik olmayan faaliyetler şeklinde dengelenmesini önerir. Oyun, okuma yazma ve aritmetik gibi akademik çalışmaları yaparken harcanan enerjiyi yeniden canlandırır.
Yukarıda sözü edilen oyun teorisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Rekreasyon teorisi
B) Fazla enerji teorisi
C) Rekapitülasyon teorisi
D) Haz teorisi
E) Ekolojik teori

28) Aşağıdakilerden hangisi 1-2 yaş döneminde oyun gelişimi ile ilgili olarak birinci yılın sonunda gözlenen davranışlardan biri değildir?

A) Yere çömelip elindeki tarakla bebeğinin saçını taramaya başlar.
B) Farklı seslerden, renklerden, görüntülerden hoşlanır.
C) Eline geçirdiği kâğıtları yırtabilir.
D) Oturup kalkma, yürüme becerileri geliştiği için tekerlekli oyuncaklarını itip çekebilir.
E)Oyuncaklarını bir yerden başka bir yere taşıyabilir

29) Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde hayalî oyunlar oynarken çocukların en çok  sevdikleri roller arasında yer almaz?

A) Aile içindeki roller
B) Bir iş ya da bir eylemle ilgili olan roller
C) Gökyüzü cisimleri
D) Mesleklerle ilgili karakter roller
E) Klasik tipler

30) Kendi dışında bir kimliğin rolünü bir hayalî oyun içinde canlandırabilen çocukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocuk başka bir kişinin bakış açısından olayları görebilmektedir.
B) Çocuk, gerçek ile hayali birbirinden ayıramamaktadır.
C) Çocuk rol yaptığını bilmektedir.
D) Çocuk sembolize etme becerisini kazanmıştır.
E) Çocuğun kendi benlik kavramı yeterince güçlüdür.

CEVAP ANAHTARI: 1- E 2- D 3- E 4- B 5- D 6- C 7- B 8- C 9- D 10- D 11- E 12- C 13- B 14- E 15- C 16- A 17- D 18- A 19- A 20- E 21- D 22- A 23- C 24- E 25- D 26- A 27- A 28- E 29- C 30- B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!