0.5 C
İstanbul
Pazartesi, Ocak 18, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Çözümlü Test - 1

Okul Öncesi Çözümlü Test – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitimin amaçları arasında gösterilemez?

A) İyi alışkanlıklar kazandırmak
B) İlkokula hazırlamak
C) Ortak yetiştirme alanları sağlamak
D) Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
E) Kimlik seçimine yardımcı olmak

2) Bir okul öncesi öğretmeni öğrencilerine çeşitli olaylar izleterek izlenen olayla ilgili tahminlerde bulunmalarını sağlamaya dönük bir etkinlik düzenlemiştir.
Buna göre öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki kazanım alanlarından hangisi ile ilişkilidir?

A) Bilişsel alan
B) Dil alanı
C) Duygusal alan
D) Sosyal alan
E) Motor alan

3) Bir okul öncesi öğretmeni do notasını kırmızı, re notasını beyaz, mi notasını sarı, fa notasını kahverengi gibi renklerle eşleştirerek temel notaları sezdirmeye çalışmıştır.
Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ptaçinski yöntemi
B) Suzuki yöntemi
C) Orff yöntemi
D) Dalcroze yöntemi
E) Kodaly yöntemi

4) Bir anasınıfında görevli okul öncesi öğretmeni öğrencilere görsel içerikli materyal hazırlarken birbiri ile ilişkili olan varlıkları yan yana gelecek şekilde düzenlemiştir.
Buna göre materyal tasarımında öğretmenin dikkate aldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünlük
B) Denge
C) Oran orantı
D) Yakınlık
E) Vurgu

5) Bir okul öncesi öğretmeni 5 yaşındaki öğrencisinin yaptığı resimlerde sürekli yüksek binalar çizdiğini gözlemlemiştir.
Buna göre okul öncesi öğretmeninin aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşması beklenir?

A) Düzen ihtiyacı
B) Ezilme duygusu
C) Baskı
D) Sığınma ihtiyacı
E) Özlem ve gerginlik

6) Aşağıdakilerden hangisi çocuk resimlerinde en çok öne çıkan ve kullanılan figürdür?

A) Ağaç
B) Ev
C) Hayvan
D) İnsan
E) Otomobil

7) Bebeklere ritmik tensel dokunuşlar, gıdıklama ve mıncıklama biçiminde uygulanan ve bir tür müzik eğitimi kabul edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykünme
B) Sayışma
C) Nazlatma
D) Tekerleme
E) Aktarma

8) İşitsel algı gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisi 4-5 yaşlarındaki çocuklardan beklenen bir davranış olarak değerlendirilir?

A) Tonu hisseder
B) Makamı hisseder
C) Çalgı seslerini ayırteder
D) El çırparak ölçüye uygun davranır
E) Sesinde ezgisel yapılanma başlar

9) Okul öncesi matematik eğitiminde çocukların önceden öğrendikleri informal bilgi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlemsel bilgi
B) Kavramsal bilgi
C) Sınıflandırma
D) Karşılaştırma
E) Eşleme

10) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi fen eğitiminde kazandırılması gereken beceriler arasında en üst düzeyde yer alır?

A) Hipotez kurma ve değişkenleri tanımlama
B) Tahmin etme
C) Çıkarım yapma
D) Gözlem yapma
E) Karşılaştırma

11) Okuma yazmaya hazırlık becerilerini kazanmadığı için okuma yazmada sorun yaşayan bir öğrencinin bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır?

A) Büyüme
B) Olgunlaşma
C) Öğrenme
D) Tarihsel zaman
E) Hazırbulunuşluk

12) Aşağıdakilerden hangisi ilköğretime hazırbulunuşluğu etkileyen fiziksel etmenlerden değildir?

A) Aile
B) Takvim yaşı
C) Küçük kas gücüne sahip olmak
D) Duyu organlarının gelişimi
E) Nörolojik sorunlar

13) Bir okul öncesi öğretmeni bire bir eşleme ile iki kümenin denkliğini buldurma etkinliği yaptırmıştır.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Betimleme
B) Örüntüleme
C) Eşitleme
D) Sınıflama
E) Kıyaslama

14) Sanayi devrimi sonrasında farklı aile yapıları ortaya çıkmıştır.
Buna göre kent aile yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aileler kırdan kente taşınmaya başlamıştır.
B) Kadın ve çocuklar ilk kez çalışma yaşamına katılmışlardır.
C) İş kadın ve çocukların sosyal ve ekonomik statüleri yükselmiştir.
D) Aile yapısı, işlevleri ve iş bölümü kent yaşamına ve ekonomisine göre yeniden düzenlenmiştir.
E) Kadın ve çocuklar uygunsuz çalışma ortamlarında çalıştıkları için yaşam süreleri kısalmıştır.

15) Aşağıdaki kuramlardan hangisi sosyal değişim modeline temel oluşturan kuramlar arasında gösterilemez?

A) Yapısal antropoloji
B) Davranışçı psikoloji
C) Yararcı ekonomi
D) Sosyal psikoloji
E) Sembolik etkileşimcilik

16)

* Aile vb. sosyal gruplar varlığını sürdürebilmelidir.

* Aile, bireylerinin kendilerine yönelik ürettikleri yararla ve bireysel çıkarlarla ifade edilir.
Yukarıda verilen görüşler aşağıdaki aile kuramlarından hangisine aittir?

A) Sembolik Etkileşimcilik
B) Çatışma Kuramı
C) Yapısal İşlevci Kuram
D) Aile Gelişim Kuramı
E) Sosyal Değişim Kuramı

17) Elif öğretmenin ele aldığı eğitim programında tümevarım yoluyla ve temel becerilere ağırlık verilerek ders işlenir. Öğretim sürecinde konuyu ve kaynakları öğretmen belirler.
Elif öğretmenin ele aldığı eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleneksel eğitim
B) Yapılandırmacı eğitim
C) İşbirlikli öğrenme
D) Gösterip yaptırma
E) Proje temelli öğrenme

18) Aşağıdakilerden hangisi, yapılandırmacı öğrenme kuramının temel özellikleri ve ilkeleri arasında gösterilemez?

A) Öğrencide öğrenme isteği ve amacı yaratmak önemlidir.
B) Öğrencinin girişimciliğini ve özerkliğini destekler.
C) Öğrenme, öğrenciler öğrenilenleri tekrar ettikleri zaman etkili olur.
D) Öğrenme temel kavramlar etrafında derinleşen ve genişleyen bir şekilde gerçekleşir.
E) Öğrencinin sadece ‘ne’ öğrendiği ile değil, ‘nasıl’ öğrendiği ile ilgilenir.

19) Özgür dikkati kolay dağılan, müzikten çok hoşlanan ve belli bir düzen içerisinde adım adım öğrenmeyi seven bir öğrencidir.
Buna göre Özgür’ün öğrenme stili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görsel
B) İşitsel
C) Kinestetik
D) Somut yaşantı
E) Soyut kavramsal

20) Kinestetik öğrenme stiline sahip bir öğrenciye aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin kullanılması en uygun olur?

A) Anlatım yöntemi
B) Soru-cevap yöntemi
C) Gösterip yaptırma yöntemi
D) Tartışma yöntemi
E) Deney yöntemi

21) Bir öğretmen öğrenci gözlem formuna öğrencisiyle ilgili şunları yazmıştır:
Yaparak-yaşayarak öğrenmeye yatkındır, risk almaktan çok hoşlanır. Problem çözerek öğrenmeyi çok sever.

Öğretmenin gözlem formunda belirttiği açıklamalar aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisine uygundur?

A) Somut yaşantı
B) Aktif yaşantı
C) Soyut kavramsallaştırma
D) Yansıtıcı gözlem
E) İşitsel

22) Bir okul öncesi öğretmeni öğrencilerine “Haydi düşünün bakalım, sınıfımızda yaşadığımız bu sorunu nasıl çözebiliriz?” şeklinde bir soru yöneltmiştir.
Buna göre öğretmenin yaptığı uygulama altı şapkalı düşünme tekniğine göre aşağıdaki renklerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Beyaz şapka
B) Yeşil şapka
C) Sarı şapka
D) Kırmızı şapka
E) Mavi şapka

23) Cansu öğretmen öğrencilerine “Sınıfımızı daha temiz tutmak için neler yapabiliriz?” şeklinde bir soru yöneltmiş, öncelikle öğrencilerin bu soruyu düşünmelerini istemiş, sonra sınıfı ikişerli gruplara ayırarak eşlerin birbirlerine düşüncelerini açıklamalarını, sonrasında ise eşlerin birbirinden ayrılarak başka öğrencilerle eşleşmelerini ve eşlerinden aldığı fikirleri yeni eşlerine anlatmalarını sağlamıştır.
Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kartopu
B) Akvaryum
C) Pazar yeri
D) İstasyon
E) Dedikodu

24) Eğitimde kullanılan drama etkinliklerini, sosyal yaşamdaki kuralları içselleştirme veya sosyal yaşamın provası olarak gören kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erikson
B) Bolton
C) Piaget
D) Vygotsky
E) Aristo

25) Aşağıdakilerden hangisi oyun oluşturma sürecinin temel ilkelerinden biri değildir?

A) Oyun sürecini başlatma
B) Roller
C) Etkinlikleri düzenlemek
D) Değişimlere açık olma
E) Sosyal becerileri geliştirme

 

 

 

 

 

 

26 ve 27. Soruları metne göre yanıtlayınız.

Kişiler arası iletişimdeki güçlükler ruh sağlığı bozukluğuna yol açabildiği gibi ruh sağlığı bozukluğu da kişiler arası iletişime engel olur.

26) Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimdeki güçlüklerin ruh sağlığı bozukluğuna yol açmasına dayanan bir durumdur?

A) Seçici konuşmazlık
B) Otistik spektrum bozukluğu
C) Enürezis
D) Enkoprezis
E) Disleksi

27) Buna göre aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı bozukluğunun kişiler arası iletişimde güçlüklere yol açmasına dayanan bir durumdur?

A) Seçici konuşmazlık
B) Otistik spektrum bozukluğu
C) Enürezis
D) Enkoprezis
E) Disleksi

28) Kişilik gelişimini beş faktörle açıklamaya çalışan yaklaşıma büyük beşli adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi büyük beşli kuramına göre sahip olduğumuz kişilik özelliklerinden biri sayılamaz?

A) Dengesizlik
B) Dışadönüklük
C) Deneyime açıklık
D) Uyumluluk
E) Kuralcılık

29) 2-6 yaş arası bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinden korkması beklenir?

A) Yabancı kimse
B) Kostüm giyen insan
C) Sınavlar
D) Topluluk içinde mahcup olma
E) Cadı hayalet

30) Bir çocuk edebiyatı eserinde yazarın ele aldığı “amaç değil araç” olarak tanımlanan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konu
B) Tema
C) Plan
D) Kahraman
E) Amaç

31) Okul öncesi dönemdeki edebiyat eserleri göz önüne alındığı zaman “yazıların rahatça okunması” biçimsel özelliklerin hangisine aittir?

A) Büyüklük
B) Kağıt
C) Kapak-cilt
D) Sayfa düzeni
E) Harfler

32) Aşağıdakilerden hangisi, kendi içinde bütünlüğü olan ama ana oyuna bağlı olan bölümdür?

A) Oyun epizotu
B) Spontane
C) Manipülasyon
D) Yalnız oyun
E) Paralel oyun

33) Çocuk oyunlarından biri olan dokuztaş oyununda kaybeden kişiye verilen cezanın kaybeden tarafından yerine getirildiği bir bölüm bulunmaktadır.
Buna göre açıklaması verilen bölüm oyunla ilgili olarak verilen aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

A) Manipülasyon
B) Spontane
C) Oyun epizotu
D) Yalnız oyun
E) Paralel oyun

34) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?

A) Duyum
B) Algı
C) İmge
D) Sembol
E) Uygu

35) Bazı öğretmen davranışları yaratıcı düşüncenin gelişimine katkı sağlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin gelişimine katkı sağlayan bir öğretmen davranışı olarak değerlendirilebilir?

A) Sık sık anlatma yöntemine başvurma
B) Yanlış öğrenci davranışlarını cezalandırma
C) Yetkinci davranma
D) Mantık ağırlıklı eğitim verme
E) Müze, sergi ve park gezileri gerçekleştirme

36) Bir okul öncesi öğretmeni “ Yılbaşında evi süsleyen ışık olsaydınız nasıl tasarımlanmak isterdiniz?” şeklinde bir soru yöneltmiştir.
Buna göre öğretmenin kullanmaya çalıştığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik sentez
B) Özellik listeleme
C) Sinektik
D) Doğrudan anoloji
E) Kişisel anoloji

37) Akran zorbalığı “bir veya birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türü” olarak tanımlanmıştır. Zorbalık olgusunun psikolojik etkileri sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmamakta yetişkinliğe taşıma riski de yüksek görünmektedir. Akran zorbalığının çocukların bireysel özelliklerinden kaynaklanan tek yönlü bir problemden öte aile, okul atmosferi,öğretmen tutumu,arkadaş ilişkileri ve içinde yaşanılan kültürün de rol oynadığı çok boyutlu ve karmaşık bir problem olduğu bilinmektedir.
Yukarıda ifade edilen durum aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine paralellik göstermektedir?

A)Davranışçılık
B)Bilişselcilik
C)Psikodinamik yaklaşım
D)Ekolojik yaklaşım
E)İnsancıl yaklaşım

38)

  • İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı
  • Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler
  • Okul bahçesinin ve oyun alanlarının yetersiz olması

Yukarıda belirtilen etmenler aşağıdaki alt sistemlerden hangisi ile ilgilidir?

A)Mikrosistem
B)Mezosistem
C)Ekzosistem
D)Makrosistem
E)Kronosistem

39)Aşağıdaki kavramlardan hangisi insan gelişiminde niceliksel farklılaşmalarla daha çok ilgilidir?

A)Büyüme
B)Olgunlaşma
C)Hazır bulunuşluk
D)Öğrenme
E)Tarihsel zaman

40)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Erkeklerde omuzların genişlemesi
B)Kızlarda kalçaların genişlemesi
C)Ses tonunun değişmesi
D)Tüylenme
E)Sperm üretme

41)Beş yaşındaki Elif bir resmi istediği gibi yapamayınca kağıt ve kalemi fırlatmıştır. Elif’in bu davranışı Erikson’un “psikososyal gelişim kuramı”nın aşağıdaki evrelerinden hangisinin özelliğidir?

A)Kimliğe karşı rol karmaşası
B)Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
C)Girişimciliğe karşı suçluluk
D)Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
E)Temel güvene karşı güvensizlik

42)Beş yaşındaki Buse kardeşi dünyaya gelince altına kaçırmaya başlamıştır.
Bu durumla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A)Enürezis-Saplanma
B)Enürezis-Gerileme
C)Enkoprezis-Yön değiştirme
D)Enkoprezis-gerileme
E)Enürezis-Yansıtma

43) Genellikle vücudun yaşamını ve çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerji ve öğelerinin yaş, cinsiyet, fizyolojik durum, fiziksel aktivite göz önünde bulundurularak gereksinme miktarı kadar sağlanması gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Dengeli beslenme
B)Metabolizma
C) Sindirim
D) Yeterli beslenme
E) Katabolizma

44) Ülkemizde çocuk sağlığı ile ilgili genel bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu düşünülmektedir?

A) Anne ve/veya babası okur-yazar olan çocukların ölme olasılıkları daha azdır.
B) Ülkemizde aşılanma oranları artmakla beraber halen istenilen düzeye erişmemiştir.
C) Ülkemizde kırsal kesimdekilerin üçte biri doğum öncesi bakım alamamaktadır.
D) Yirmi yaşından genç anne olanların bebeklerinin ölme olasılıkları daha yüksektir.
E) Ülkemizde doğumların dörtte birinden fazlası, bir önceki doğumdan hemen sonra, yani 2 yıl içinde olmuştur.

45) Sağlık Bakanlığı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında gösterilemez?

A) Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı
B) Neonatal Resüsüüitasyon Programı
C) Büyümenin İzlenmesi Programı
D) Demir Gibi Türkiye Projesi
E) Prematüre Doğumların Azaltılması Programı

46) Çevresel sinir sistemi içerisindeki otonom sistem, farklı işlevlere sahip olan iki alt yapıdan meydana gelir.
Buna göre köpeğin uzaklaştığını görünce vücudun sakinleşmesini sağlayan çevresel sinir yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor sistem
B) Parasempatik sistem
C) Somatik sistem
D) Otonom sistem
E) Sempatik sistem

47) Hücreyi sınırlayan ve dış ortamdan ayıran yapıya hücre zarı denir.
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının işlevleri arasında yer almaz?

A) Sitoplazmayı çevreler ve hücrenin yapısını korur.
B) Hücre içi ve dışı sıvıların birbirine karışmasını engeller
C) Hücrede madde geçişini düzenler ve kontrol eder.
D) Hücre dışından gerekli maddeleri hücre içine alır
E) Hücrenin sindirim görevini üstlenmişlerdir.

48) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin önem kazanmasında rol oynayan etmenler arasında gösterilemez?

A) Çocuk gelişimi ile ilgili bilgilerin artması
B) Aile eğitimi eksikliklerinin okul öncesi eğitimle giderilmesi
C) Kadın haklarına olan saygının artması
D) Çocuklar için oyun alanlarının artması
E) Çekirdek aile tipinin artması

49) Açık hava oyun alanlarında çocuk başına düşmesi gereken alan miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 5 m
B) 6 m
C) 7 m
D) 6,5 m
E) 5,5 m

50) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kurallara uyma
B) İşbirliği yapma
C) Paylaşma
D) Yemek yeme
E) Sorumluluk üstlenme


TEST ÇÖZÜMLERİ:

1) Okul öncesi eğitimin amaçları; Çocukların duygusal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek; ilkokula hazırlamak, onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, ortak yetiştirme alanları yaratmak ve Türkçeyi düzgün ve güzel konuşmalarını sağlamak olarak sıralanır. Kimlik seçimi ergenlik dönemine ait bir gelişim görevidir ve kimlik gelişimini desteklemek gelişim kazanımları açısından okul öncesi döneme denk gelen bir kazanım değildir. Cevap E

2) Okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım alanları; bilişsel, dil, duygusal-sosyal, motor ve öz bakım alanları olarak sınıflandırılmıştır. Olay, durum ya da nesne hakkında tahminlerden bulunma kazanımı bilişsel alan kazanımları arasındadır. Cevap A

3) Müzik eğitiminde Ptaçinski yöntemi temel 7 notanın yedi renkle eşleştirilerek öğretilmesine dayanır. Bu yönteme göre do notası kırmızı, re notası beyaz, mi notası sarı, fa notası kahverengi, sol notası mavi, la notası yeşil, si notası ise mor renkle eşleştirilerek öğretilir. Cevap A

4) Materyal tasarım ilkelerinden yakınlık, birbirine yakın olan uyarıcıların birbiri ile ilişkili olarak algılanmasını içerir. Bütünlük parçalar arası ilişkilerin anlamlılığı ile ilgilidir. Denge öğelerin simetrik ya da asimetrik oluşu ile Oran orantı ise ölçü bakımından uygun olma ile ilgilidir. Cevap D

5) Çocuk resimlerinde ev düzen ve sığınmanın simgesi olarak yorumlanır. Yüksek binalar özlem ve gerginliğin büyük evler ise ezilme baskı ve oturulan yerin küçüklüğünün yansıması olarak yorumlanır. Cevap E

6) Çocuk resimlerinde en çok öne çıkan figür insandır. Bunun dışında ev ve hayvan figürleri öne çıkmakta ve ağaç figürü de çocuk resimlerinde kullanılmaktadır. Cevap D

7) Nazlatma, bebeklere küçük tensel dokunuşlarla ritmik tensel dokunuşlar, gıdıklama ve mıncıklama biçiminde kullanılan ve ilkel bir tür müzik eğitimi kabul edilen yöntemdir.  Cevap C

8) İşitsel algı gelişiminde çocuklar 3 yaşında çalgılara dokunmak isteme, ritimli komik şarkılardan hoşlanma, 4-5 yaşlarında sesinde ezgisel yapılanma, dinleme, 6 yaşında ise ton ve makamı hissetme, çalgı seslerini ayırt etme ve el çırparak ölçüye uygun davranma davranışları beklenir. Cevap E

9) Okul öncesi matematik eğitiminde çocukların önceden öğrendikleri informal bilgilere kavramsal bilgi; okul öncesinde öğrendikleri sembolik bilgilere ise işlemsel bilgi adı verilir. Sınıflama, karşılaştırma ve eşleme ise matematik eğitimi ile kazandırılacak becerilerdendir. Cevap B

10) Okul öncesi fen eğitiminde sınıflama, gözlem yapma, karşılaştırma, sayma, ölçme gibi beceriler temel beceriler; tahmin etme ve çıkarım yapma orta düzey beceriler iken hipotez kurma ve değişkenleri tanımlama en üst düzey beceri olarak belirlenmiştir.  Cevap A

11) Bir davranışı öğrenebilmek için kişinin gerekli olan ön bilgi ve becerilere sahip olması hazırbulunuşluk kavramıyla açıklanır. Verilen örnekte kişinin okuma yazmaya hazırlık becerilerini kazanamadığı için okuma yazmayı öğrenemediğinden bahsetmektedir. Bundan dolayı durum hazırbulunuşlukla açıklanır. Cevap E

12) İlköğretime hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak dört kategoriye ayrılır. Aile bu kategorilerden sosyal ve çevresel etkenler kapsamına girer. Takvim yaşı küçük kasgücü, duyu organlarının gelişimi, nörolojik sorunlar, beyin gelişimi ve psikomotor yeterlilikler fiziksel etmenler kapsamında değerlendirilir. Cevap A

13) İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Verilen örnekte öğretmen iki kümeyi eşleme yöntemiyle karşılaştırtmaya yani iki varlığı kıyaslama becerilerini geliştirmeye çalışmıştır. Cevap E

14) Aile bireylerinden kadın ve çocuklar ilk kez yaygın bir şekilde ücretli emek statüsünde çalışma yaşamına katılmışlardır. Ancak bu durum ailenin o ana kadar toplumsal açıdan dezavantajları üyeleri olan kadın ve çocukların sosyal ve ekonomik statülerini yükseltmek yerine onları değişen toplum yapısında daha da aşağılara çeken bir gelişme olmuştur. Cevap C

15) Bu kuramın kökeni yapısal antropolojiye, davranışçı psikolojiye, yararcı ekonomiye, sosyolojiye ve sosyal psikolojiye dayanır. Sembolik etkileşimcilik ise sosyal değişim kuramından ayrı bir kuramdır. Cevap E

16) Açıklaması verilen öncül sosyal değişim kuramına aittir. Aile gibi sosyal grupların varlığını ve kendilerini sürdürebilmelerini, aile bireylerinin kendilerine yönelik ürettikleri yararla ve bireysel çıkarlarla ifade ederler. Bu kuramda güdülenme temel kavramlardan birisidir. Cevap A

17) Elif öğretmen geleneksel eğitim programını ele alarak ders işlemektedir. Geleneksel eğitimde öğretmen merkezlidir. Öğretmenin bilgi aktarımına dayalı eğitim yapılır. Eğitim programında tümevarım yoluyla ve temel becerilere ağırlık verilerek ders işlenir. Uygulamalar öğretim programına sıkı sıkıya bağlıdır. Öğretim sürecinde yapılacak etkinlikler öğretmen tarafında planlanır. Cevap A

18) Öğrenme öğrenciler öğrenilenleri tekrar ettikleri zaman etkili olur görüşü yapılandırmacılığa değil geleneksel eğitime ait bir görüştür. Yapılandırmacılık eğitim kuramında ise öğrenme, öğrencilerin yarattıkları anlamı, kavram ve becerileri farklı durumlarda kullandıkları takdirde başarılı olur. Cevap C

19) İşitsel öğrenme stiline sahip kişiler dinlemekten, konuşmaktan ve müzikten çok hoşlanırlar. Dikkatleri kolay dağılan insanlardır. Belli bir düzen içerisinde adım adım öğrenmeye yatkındırlar. Konunun okunmasından ve anlatılmasından hoşlanırlar. Cevap B

20) Kinestetik öğrenme stiline sahip öğrenenler dokunmaktan hoşlanan, nesnelerle oynamayı seven,deneyleyerek öğrenmeye yatkın öğrenenlerdir.Bundan dolayı verilen seçenekler arasında en uygun yöntem deney yöntemidir. Cevap E

21) Aktif yaşantı öğrenme stiline sahip öğrenenler problem çözerek ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye yatkındırlar. Risk almayı ve uygulama yapmayı severler. Cevap B

22) Altı şapkalı düşünme yaklaşımına göre beyaz şapka tarafsız, nesnel düşünmeyi,yeşil şapka yaratıcı düşünmeyi,sarı şapka iyimser düşünmeyi,kırmızı şapka duygusal düşünmeyi,mavi şapka ise olasılıklı düşünmeyi temel alır.Verilen örnekte öğretmen öğrencilerinden yeni ve özgün bir çözüm yolu istediği için yaratıcı düşünmeye dayanan kırmızı şapkaya uygun bir örnektir. Cevap D

23) Dedikodu öğretim tekniğine göre ders işleyen bir öğretmen önce sınıfa bir soru yöneltir ve herkes bu soruyu tek başına düşünür. Sonra ikişerli gruplar oluşturur ve öğrenciler düşüncelerini birbirine aktarır.Sonrasında öğrenciler başka arkadaşlarla eşleşerek önceki eşlerinden aldığı görüşleri yeni eşlerine anlatırlar.Yeteri kadar etkileşim sağlandıktan sonra üretilen düşünceler sınıfta tartışılır. Cevap E

24) Erikson drama çalışmalarını sosyal yaşamdaki kuralları içselleştirme veya sosyal yaşamın provası olarak görür. Erikson’a göre oyunlar yoluyla gerçekleştirilen eğitimde drama çalışmaları, sosyal gelişimin de parçasıdır. Eğitimde drama çalışmaları kapsamında birey, sosyal davranış form ve örnekleri sayesinde, kendini tanır ve empati geliştirir. Yaşamın provasının drama gibi kurgusal oyunlarda canlandırıldığını belirtmektedir. Çocukların oyun yoluyla yaşamda başarısızlık, yalnızlık ve hayal kırıklığı gibi birçok karmaşık sosyal sorunlarla başa çıkmayı öğrenebileceklerini öne sürer. Cevap A

25) Oyun oluşturma sürecinin temel ilkeleri arasında;
-Oyun oluşturma sürecinde ilkeler
-Roller
-Oyun sürecini başlatma
-Etkinlikleri düzenlemek
-Değişimlere açık olmak yer alır.
Sosyal beceriler geliştirmek, zenginleştirmek drama çalışmalarının yararları içinde yer alır. Cevap E

26) Seçici konuşmazlık çocukta hiçbir dil problemi olmamasına rağmen çocuğun hoşnut olmadığı ortamlarda ve kişiler karşısında konuşmamayı iletişim kurmamayı tercih etmesidir. Bu nedenle bu durum kişiler arası iletişimdeki güçlüklerin ruh sağlığı bozukluğu yaratmasına örnek oluşturur. Cevap A

27) Otistik spektrum bozukluğu ağırlıklı olarak iletişim bozukluğu yönü de olan yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocukların normal iletişimi sürdürmelerini engeller. Bu nedenler ruh sağılığının bozuk olmasının iletişimde güçlüklere yol açmasına bir örnek oluşturur. Cevap B

28) Büyük beşli kuramına göre kişilik yapısı beş alt faktörden oluşur bunlar; dengesizlik, dışadönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve öz disiplindir. Cevap E

29) Gelişim özellikler bakımından 2 yaşına kadar olan dönemde bebeklerin yabancı bir kimse ve ani sesten korkmaları beklenirken; 2 yaş civarı karanlıktan; 2-3 yaş arası kostüm giyen kimselerden 2-6 yaş arası cadı, hayalet,dev,böcek, köpek gibi uyarıcılardan korkmaları beklenir. Cevap E

30) Çocuk edebiyatı eserleri dikkate alındığında içerik özellikleri arasında
-Konu
-Tema(izlek)
-Plan
-İleti
-Kahramanlar
-Dil ve anlatım yer alır
Konu:
-Üzerinde söz söylenen; düşünce, olay ya da durum
-Amaç değil araç
-Sınırları, çocuğun yaşam deneyimleri belirler. Cevap A

 

 

 

 

31) Okul öncesi eğitimde kullanılan kitaplar göz önüne alındığında kitaplarda bulunması gereken özellikler arasında biçimsel ve içerik özellikleri yer alır. Biçimsel özellikler arasında;
-Büyüklük
-Kağıt
-Kapak/cilt
-Sayfa düzeni
-Harfler
Kağıt:
-Mat ve dayanıklı mı?
-Yazılar rahatça okunabiliyor mu?
-Resimler, renkler ve yazılar iç içe girmediği için kolayca izlenebiliyor mu?
-Kağıdın kalitesi, kitabın çocuk tarafından uzun süre kullanılmasına olanak sağlayacak özellikte mi? Cevap B

32) Oyunla ilgili kavramlardan biri olan oyun epizotu, diğerlerinden farklı olmayan ancak kendi başına ayrı bir bütün olan olaylar dizisidir.Yani bir oyun içinde, kendi içinde bütünlüğü olan ama aynı zamanda ana oyuna bağlı olan bölümdür.Spontane doğaçlama anlamına gelen bir kavram,manipülasyon ise herhangi bir yolla nesne üzerinde değişiklikler yapmadır.Yalnız oyun ve paralel oyun ise oyun gelişimi aşamalarındandır. Cevap A

33) Oyunla ilgili kavramlardan biri olan oyun epizotu, diğerlerinden farklı olmayan ancak kendi başına ayrı bir bütün olan olaylar dizisidir.Verilen örnekte cezanın yerine getirildiği kısım dokuztaş oyunu içerisinde bu oyuna bağlı olan ayrı bir bölümdür. Bundan dolayı oyun epizotuna örnek oluşturur. Yani bir oyun içinde, kendi içinde bütünlüğü olan ama aynı zamanda ana oyuna bağlı olan bölümdür.Spontane doğaçlama anlamına gelen bir kavram,manipülasyon ise herhangi bir yolla nesne üzerinde değişiklikler yapmadır.Yalnız oyun ve paralel oyun ise oyun gelişimi aşamalarındandır. Yanıt C

34) Yaratıcılık sürecini etkileyen faktörler duyum, algı, imge ve semboldür. Uygu yaratıcılığı engelleyen ve ortalama ya uyma olarak değerlendirilen bir faktördür. Cevap E

35) Müze, sergi, park gibi yerlere yapılan geziler öğrencilerin farklı ve özgün uyaranlarla karşı karşıya kalmalarını sağlayacak ve bu yaşantı zenginliği yaratıcı düşünmenin gelişimini destekleyecektir. Cevap E

36) Morfolojik sentez tekniği farklı nesne, düşünce ve imgelerin öğelerini birleştirmeye dayanan bir düşünme tekniğidir.Özellik listeleme tekniği bir düşüncenin ya da problemin öğelerinde değişiklikler yaparak yeni sonuçlar elde etmedir.Sinektik ilgisiz öğelerin bir araya getirilmesine dayanır. Doğrudan anoloji genel benzetmelere dayalıdır. Kişisel analoji ise kendini bir şeyin yerine koyarak düşünebilmedir.Verilen örnekte öğretmen öğrencilerin yerine koyarak düşünmesini sağlamıştır. Cevap E

37) Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar akran zorbalığının, çocukların sağlıklı gelişimine yönelik önemli bir tehdit olduğunu ve okullarda ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koymaktadır. Zorbalık olgusunun çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmayıp yaşamın sonraki dönemlerinde de devam etmekte, yetişkinliğe de taşınma riski yüksek görülmektedir. Tüm bu sebepler akran zorbalığına sebep olan etmenlerin ortaya çıkarılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, akran zorbalığının çocukların bireysel özelliklerinden kaynaklanan tek yönlü bir problemden öte; aile, okul atmosferi, öğretmen tutumu, arkadaş ilişkileri ve içinde yaşanılan kültürün de rol oynadığı çok boyutlu ve karmaşık bir problem olduğu bilinmektedir. Başka bir ifade ile; akran zorbalığı soyutlanmış, bireysel bir olay değil; bireysel faktörler, çocuğun ilişkide olduğu kişiler ve çevresi ile etkileşiminin bir ürünüdür. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ekolojik yaklaşım, akran zorbalığının detaylı incelenmesi için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Cevap D

38) Mikrosistem, çocuğun günlük hayatta karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu kişileri ve bu kişilerle olan ilişkilerini içerir. Bireyin gelişimi üzerinde en büyük etkiye sahip olan bu sistem, en temelde aileyi, okulu ve arkadaş gruplarını kapsamaktadır.
-İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı
-Cezalandırıcı, tartışmacı, düşmanca ve kötüleyici ebeveyn tavırları
-Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler
-Okul bahçesi ve oyun alanlarının yetersiz olması
-Öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık davranışlarını görmezden gelmesi
-Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması
-Öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri
-Okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi
-Okul mevcudunun fazla olması
-Olumsuz davranışlar gösteren akran gruplarına dahil olması
Cevap A

39) Olgunlaşma doğuştan var olan bir potansiyel niteliğin büyüme ve zamana bağlı olarak açığa çıkmasıdır. Büyüme ise boy ve kilo artışı gibi beslenme sonucunda oluşan sayısal niceliksel çoğalmalardır. Bu nedenle gelişimde büyüme daha çok niceliksel bir süreçtir. Cevap A

40) Birincil cinsiyet özellikleri kadın ve erkeğin üreme sistemi ve cinsel organlarıdır. İkincil cinsiyet özellikleri ise üreme sistemine bağlı olan bedensel görünümlerdir. İlk dört seçenekte verilen özellikler ikincil cinsiyet özelikleri iken son seçenekte yer alan sperm üretme birincil cinsiyet özelliğidir. Cevap E

41) Psikososyal gelişim kuramına göre 3-6 yaş arası girişimciliğe göre suçluluk dönemidir. Bu dönemde çocuklar merak, keşfetme, soru sorma planlı eylemler yaparak sonuç alma davranışlarına yönelirler ve buna dönük girişimler yaparak sonuç almaya çalışırlar bu eylemler sonuç vermezse suçluluk duygusu yaşar ve tepkiselleşirler. Cevap C

42) Enürezis, genellikle kardeş kıskançlığından kaynaklı çocukların tuvalet kontrolünü sağladıkları halde kıskançlıktan ötürü yeniden altlarına kaçırmaya başlamalarıdır. Psikanalitik yaklaşıma göre zorlanımlı durumlarda geçmiş gelişim dönemlerine ait davranışlar göstermek savunma mekanizmalarından gerilemeye örnek oluşturur. Cevap B

43) Genellikle vücudun yaşamını ve çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerji ve öğelerinin yaş, cinsiyet, fizyolojik durum ve fiziksel aktivite göz önünde bulundurularak gereksinme miktarında sağlanmasına yeterli beslenme denir. Dengeli beslenme ise enerjinin yanı sıra bütün besin öğeleri arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Cevap D

44) Ülkemizde çocuk sağlığı ile ilgili genel bazı bilgiler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
-Yirmi yaşından genç olanların bebeklerinin ölme olasılıkları daha yüksektir.
-Anne ve/veya babası okur-yazar olan çocukların ölme olasılıkları daha azdır.
-Doğumlar arasındaki süre yeteri kadar uzunsa, bebek ölümleri daha azdır. Halbuki ülkemizde doğumların dörtte birinden fazlası, bir önceki doğumdan hemen sonra, yani 2 yıl içinde olmuştur.
-Kadınlar gebelikleri sırasında yeterli bakım almışlarsa ve doğumları sağlıklı ortamda eğitilmiş kişilerce yaptırılmışsa bebeklerinin ölme olasılığı daha düşüktür. Ülkemizde kırsal kesimdekilerin üçte biri doğum öncesi bakım alamamaktadır.
-Ülkemizde aşılanma oranları artmakla beraber halen istenilen düzeye erişmemiştir.
-Ailelerin yarısı gerektiğinden fazla, dörtte biri gerektiğinden daha az kalori ve protein almaktadır. Hayvansal protein(et, yumurta, süt, yoğurt gibi) tüketimi Avrupa ülkelerinin üçte biri kadardır. Çocukların %12’si kısa boylu-bodur, %4’ü düşük kiloludur. Cevap D

45) Sağlık Bakanlığı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarda öncelik çocuk ölümlerinde ve sakatlıklarında önde gelen nedenlere verilmiştir. Bu çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
-Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı
-Neonatal Resüsitasyon Programı
-Akut Solunum Enfeksiyonlarının Kontrolü Program
-İshalli Hastaların Kontrolü Programı
-Büyümenin İzlenmesi Programı
-Demir Gibi Türkiye Projesi
-İyot Yetersizliği Hastalıları ve Tuzun İyotlanması Programı
-Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi
-Fenilketonüri ve Hipotiroidi Tarama Programı
-Hemoglobinopati Kontrol Programı
Cevap E

46) Otonom sinir sistemine bağlı olan sempatik sistem, doku ve organlara gönderdiği sinyallerle vücut aktivitesinin ve enerjinin artmasını sağlayan sistemdir. Parasempatik sistem ise hareketlerimizin yavaşlamasını ve enerjinin korunmasını sağlayan alt sistemdir. Cevap B

47) Hücrenin sindirim görevini üstlenmiş yapı lizozomdur.
Hücre zarının işlevleri şunlardır;
-Hücre içi ve dışı sıvıların birbirine karışmasını engeller.
-Sitoplazmayı çevreler ve hücrenin yapısını korur.
-Hücrede madde geçişini düzenler ve kontrol eder.
-Hücre içi aktiviteleri uyararak reseptör görevi yapar.
-Hücre dışından gerekli maddeleri hücre içine alır.
-Hücre içinden bazı maddeleri hücre dışına verir.
Cevap E

48) 20. Yüzyılın sonlarından itibaren okul öncesi eğitimin önem kazanmasında rol oynayan bazı gelişmeler olmuştur. Kentleşme ve yapılaşmanın etkisi ile çocuk oyun alanlarının azalması oyun yoluyla çocukların belli gelişim alanlarının desteklenmesi ihtiyacını doğurduğu için bu durum okul öncesi eğitimi önemli hale getiren bir etken olarak öne çıkmıştır. Dolayısıyla D seçeneğindeki ifadenin tam aksi bir durum söz konusudur. Cevap D

49) Okul öncesi eğitim kurumlarında nitelikli eğitim verilebilmesi için açık alanda çocuk başına 6,5 m gelecek şekilde açık hava oyun alanları ve bahçe düzenlenmelidir. Cevap D

50) Kurallara uyma, işbirliği yapma, sorumluluk alma, paylaşma gibi beceriler sosyal davranışlarken yemek yeme, uyku ve temizlik okul öncesi dönemde kazanılması gereken temel alışkanlıklardandır. Cevap D

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!