6 C
İstanbul
Çarşamba, Ocak 13, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi 1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR
Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır.
Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren, bir iş yapılmadan önce hazırlanan, neyin, niçin ve ne zaman yapılacağını gösteren belgedir.
Program geliştirme; Düzenlenmiş programın, uygulama ve araştırma sonuçlarına göre sürekli olarak geliştirilmesidir.

NOT:
Rehberlik programı geliştirme çalışmalarına;
-Okulun rehberlik çalışmalarının geliştirilmesi
-Rehberlik yaşantılarının geliştirilmesi
-Rehberlik olanaklarının zaman, mekan, araç gereç yönünden geliştirilmesi
-Sınıf rehber öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin PDR konularında sürekli bilgilendirilmeleri
-PDR amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşebilmesi için, ilgililerin istekli hale getirilmesi çalışmaları girmektedir.

B- TEMEL BİLEŞENLER
Hedef-İçerik-Süreç- Değerlendirme
İyi bir PDR planının bu dört temel bileşenin açılımını yansıtan şu sorularla belirlenebilir:
-Ne yapacağım?
-Niçin yapacağım?
-Hangi hizmet konularında yapacağım?
-Ne zaman yapacağım?
-Ne kadar zamanda yapacağım?
-Kimlerle birlikte yapacağım?
-Nelerden yararlanacağım?
-Nasıl yapacağım?
-Amaca ulaşabildim mi?
– Neleri gözden geçirmeliyim?

NOT:
Önceden saptanmış amaçlara ulaşma yönünde, etkin ve verimli ilerlemeyi sağlayıcı yaşantıları düzenlemek üzere, insan ve malzemenin en verimli biçimde kullanılması sistem yaklaşımını gerektirir. PDR ‘de sistem yaklaşımı, PDR programlarının tasarımı, uygulaması, değerlendirilmesi ve yapılanmasında sistem analizi yönteminin kullanılmasıdır.

Bir rehberlik programının sistem yaklaşımı ile geliştirilebilmesi için öncelikle aşağıdaki programlama boyutlarının tümünün birbirleriyle ilişkili olarak değerlendirilmesi gerekir.
-Öğrenci analizi( kim için?)
-Hedefler( Niçin?)
-İçerik(Neyi?)
-Yöntem(Nasıl?)
-Kaynaklar(Ne ile?)
-Sistem desteği( Kimlerle?)
-Zamanlama( Ne zaman ve ne kadar zamanda?)
-Maliyet analizi( Ekonomik mi?)
-Değerlendirme( Ne ölçüde etkili?)
-Geribildirim( Ne gibi değişiklikler gereklidir?)

C- PROGRAMIN YARARLARI
-Etkinliklere yön verir
-Dağınıklıktan kurtarır
-Çalışmanın verimini arttırır
-Güven kazandırır
-Hatadan korur

D- PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ
1-İşlevsellik(Programda yer verilen çalışmaların yaşamda geçerli olması, ihtiyaçları karşılayabilmesi.)
2-Esneklik( Programın zamanla ve çevre koşullarına göre değişebilen öğrenci gereksinimlerine cevap verebilmesi)
3-Uygunluk( Etkinliklerin, kazanılan davranışın kullanılmasını sağlama gücü ve onu kullandırma sıklığıdır)
4-Etkililik( İstenen sonucu verme ve kalıcılığı sağlamasıdır)
5-Ekonomiklik-Kullanışlılık( Amaçlanan davranışın daha kısa sürede ve daha az emek ve masrafla kazanılmasının sağlanmasıdır.

ÖRNEK SORU:
Bir rehberlik programında yer verilen çalışmaların yaşamda geçerli olması, ihtiyaçları karşılayabilmesi aşağıdaki program özelliklerinden hangisi ile açıklanır?

  1. Esneklik
  2. Etkililik
  3. Uygunluk
  4. İşlevsellik
  5. Ekonomiklik

E- PROGRAM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI VE ANLAYIŞLAR
1.MÜFREDAT ANLAYIŞIYLA PROGRAM HAZIRLAMA
Bir program daha çok amaçlara yönelik olarak planlanmış tüm yapılacakları içerirken müfredat anlayışı daha çok konu ve konu içeriklerini gösterir. Eski ve otoriter bir yaklaşımı yansıtan müfredat anlayışı konuların listelenmesinden oluşan bir belge olarak algılanır.

2.BİR MERKEZDE HAZIRLANAN KONU AĞIRLIKLI PROGRAM MODELİ
Merkezi yönetim biçimlerine uygun düşen program geliştirme yaklaşımıdır. Programlar, yönetim merkezinde uzmanlara hazırlatılır. Önce eğitimin hedefleri belirlenir, sonra içeriğin ve öğrenme etkinliklerinin neler olacağına karar verilir.

3.UZMANLAR TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM YAKLAŞIMI
Uzmanların kendi programlarını kendilerinin hazırlaması şeklidir. Burada uzmanın hedef kitlesini ve ortamı iyi tanıdığı, ele alacağı hizmet konularını iyi bildiği kabul edilmektedir.Uzmanın yeterliliği ile programın başarısı arasında büyük bir ilişki gözlemlenmektedir.

4.İLGİLİLERİN KATILIMI İLE HAZIRLANAN PROGRAM ANLAYIŞI
İlgililer programdan etkilenen bireylerdir. Her bireyin programdan etkilenme derecesi oranında hazırlanışına katılması önerilir. Bu anlayışla hazırlanan programlarda öncelik öğrencide olmak üzere diğer tüm ilgili personel, kurum ve temsilcileri programın hazırlanmasına ilgili taraflar olarak katılırlar.

5.PROBLEMLERE GÖRE DÜZENLENN PROGRAM ANLAYIŞI
Programın özünü gerçek yaşam konuları oluşturur. İçeriği, düşünülen sosyal sorunlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenir.Toplumun yeniden yapılanması temel amaçtır.

6.SİSTEM ANALİZİ YAKLAŞIMI-STRATEJİK PROGRAMLAMA
En geniş anlamıyla sistem, belli bir amacı gerçekleştirmek için birlikte çalışan ve birbirini etkileyen parçalardan oluşan bütündür. Bu da başlıca üç aşamadan oluşur.

GİRDİ( öğrencilerin sahip olduğu ön yeterlikler)
SÜREÇ (geliştirme uygulama çalışmalarını kapsar)
ÇIKTI (ürün sonuç kısmıdır)

AŞAMALARI
-Yapılacak işin hedeflerini saptamak
-Hedeflere ulaşmak için etkili yollar araştırmak
-Performansı değerlendirmek

GELENEKSEL ANLAYIŞLA SİSTEM YAKLAŞIMI(STRATEJİK PROGRAMLAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

STRATEJİK PROGRAMLAMA

 

GELENEKSEL PROGRAMLAMA

 

-Program, yaşamın doğal akışı olarak görülür bağımsızdır.
-Programlama dinamiktir.
-Program sistemin misyon vizyon ve değerlerini kapsar.
-İşleve dönüktür
-Sistemin gerçekleriyle bağlantılı yani seçicidir
-Değişen koşulları dikkate alır dışa dönüktür
-Hiç sona ermez yeniden yeniden düzenlenir.
-Program katı ve belli amaçlara dönüktür
-Programlama statiktir.
-Ayrıntılı tasarım ve sıkı uygulama yönetimi vardır
-Bitiş ve sonuç önemlidir
-Geneldir
-İçe dönüktür
-Başı sonu bellidir.Beşer yıllık dilimleri kapsar.

7.PDR PROGRAMLARINA KAPSAMLI BAKIŞ
Çağımızda okul, yalnızca öğretimin yapıldığı bir kurum olmaktan çok, bir gelişim ortamı olarak ele alınmaktadır. Öğrencinin öğrenen birey olarak geliştiği çok yönlü kapsamlı bir ortamdır. Okulu böyle tanımlayıp kabul etmek, rehberlik etkinliklerine eğitim sürecinin bütünlüğü içinde önemli bir yer vermektir.

8.PDR PROGRAMLARINA GELİŞİMSEL BAKIŞ
Gerçekte okullar gelişim ortamlarıdır. Geleneksel eğitim ortamları çocuğun yalnızca zihinsel gelişimine odaklanmakta ve sosyal gelişimi ihmal edilmektedir. Oysa çocuğun bu gelişim alanları arasında sıkı bir eşgüdüm vardır. Bu gereksinimler sadece sınıf içi öğretim programlarıyla karşılanamaz. Öğrencinin bütün gelişimini temel alan öğretim ile rehberlik bileşenlerinin kaynaştığı planlı bir eğitimsel program gerekir.

9.PDR PROGRAMLARINA SİSTEM BAKIŞI
PDR programlarının tasarımı, uygulaması, değerlendirilmesi ve yapılanmada sistem analizi yönteminin kullanılmasıdır. Rehberlik çalışmalarının, eğitim sisteminin bütünlüğü içinde, öğretim programlarıyla birlikte düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesidir.

PDR PROGRAMI GELİŞTİRME AŞAMALARI(SİSTEM YAKLAŞMINA GÖRE)

1.HAZIRLIK
Sistem analizi-programın temellerini belirleme
A-Ortamın incelenmesi,koşulların belirlenmesi
B-İhtiyaçların belirlenmesi
C-Bir vizyon oluşturmak üzere verilerin değerlendirilmesi

2.TASARIM
A-Amaç saptama planının kararlaştırılması
B-Programın olası yapı ve süreçlerinin tasarımı

3.PLANLAMA
-Danışmanın iş tanımlaması
-Rehberlik süreçlerinin seçimi
-İşleyiş bileşenlerinin sınıflandırılması( sınıf rehberliği, bireysel planlama, sistem desteği vs)
-Çalışma önceliklerinin belirlenmesi
-Zamanlama
-Görev ve sorumluluk dağılımı
-Bileşenler arası çalışmaların düzenlenmesi
-Kapsamlı rehberlik programı kılavuzunun oluşturulması

4.UYGULAMA
-Onay alma
-Yönetme
-Sınıf rehber öğretmenleri ile çalışma
-Uygulamaları duyurma

5.DEĞERLENDİRME
-Sistemin değerlendirilmesi
-Öğrenci yeterliklerini ölçme
-Danışman başarısını değerlendirme
-Rehberlik sonucu hakkında bilgi açıklama ve ürünü betimleme
-Geribildirim düzeltme ve uyarlama

2.SİSTEM YAKLAŞIMINA DAYANAN KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK PROGRAMLARI
A-UYGULAMAYA İLİŞKİN MODELLER

1.HİZMETLER MODELİ
Bu modelde psikolojik danışmanların etkinlikleri oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme biçiminde altı ana kategoride ele alınmıştır.
NOT: Ortaöğretim yönelimli olma, değerlendirilmeye uygun olmama ve zaman kullanımı belirsizliği yönünden eleştirilmiştir.

2.SÜREÇ MODELİ
Psikolojik danışma hizmetinin klinik ve terapötik yönü vurgulanmış, danışmanlar, psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlenmişlerdir.
NOT: İlk ve orta öğretimde uygulanabilmesi avantajdır ancak hizmetler modeline getirilen eleştiriler bu modele de getirilmiştir.

3.GÖREVLE R MODELİ
Bu modelde psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. Diğerleri için yapılan eleştiriler bu modele de yapılmıştır.

4.GELİŞİMSEL MODEL
Bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük olmasını savunur.

İLKELERİ
1.Tüm öğrencilere dönüktür.
2.Organize edilmiş ve planlı bir müfredatı gerektirir.
-okulu ve çevreyi tanıma
-kendini ve başkalarını tanıma
-tutumları ve davranışları anlama
-karar verme ve problem çözme
-iletişim becerileri
-okul başarısı becerileri
-mesleki farkındalık ve eğitimsel planlama
-toplumsal katılım

3.Ardışık ve esnektir.

4.Akademik programlarla bağlantılıdır.

5.Birinci derecede programdan psikolojik danışman sorumlu olmasına karşın işbirliği sağlamak esastır

6.Öğrencilerin kişisel gelişimleri ve bireysel potansiyelleri üzerinde odaklaşmıştır.

7.Psikolojik danışmanlar hizmetleri rehberlik müfredatı çevresi içinde gerçekleştirse de müdahale becerilerine de sahip olması gerekir.

GELENEKSEL-GELİŞİMSEL PROGRAM KARŞILAŞTIRMASI

GELENEKSEL PROGRAMLAR GELİŞİMSEL-ÇAĞDAŞ PROGRAM
-Krize yönelik danışma
-Bilgilendirme hizmeti
-Kariyer bilgilendirme hizmeti
-Tepkisel
-Görev yönelimli
-Yapılanmamış
-Statükoyu devam ettirir.
-Önleyici ve krize yönelik danışma
-Rehberlik hizmeti
-Kariyer planlaması ve gelişimi
-Öngörüsel
-Amaç yönelimli
-Ölçülebilir
-Değerlendirir ve değiştirir

B-KAPSAMLI PDR PROGRAMLARININ UNSURLARI
1.İÇERİK
Psikolojik danışma ve rehberlik programının bu bölümünde programın uygulanması sonucunda öğrencilerin kazanmaları gereken yeterlilikler yer alır.

KİŞİSEL-SOSYAL ALAN(YAŞAMAYI ÖĞRENME)
Yeterlikler:
-Kendini anlama ve takdir etme
-Diğerlerini anlama ve takdir etme
-Ev ve ailesini anlama ve takdir etme
-Bir toplumsallık duygusu geliştirme
-Karar verme ve amaçlar ortaya koyma
-Güvenliği ve yaşamını sürdürebilmeyi anlama

EĞİTİMSEL ALAN( ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME)
Yeterlikler:
-Kişisel nitelikleri ve okul arasındaki ilişkiyi anlama
-Okul başarısını etkileyen etkenleri anlama
-Karar verme, amaç oluşturma ve eyleme başlama
-Ev aile ve okul arasındaki etkileşimi anlama
-Okul ve çevresi arasındaki etkileşimi anlama

KARİYER GELİŞİMİ ALANIZ( ÇALIŞMAYI ÖĞRENME)
Yeterlikler:
-İşsel ve kişisel nitelikler arasındaki ilişkiyi anlama
-Karar verme ,amaç oluşturma ve eyleme başlama
-Meslekleri keşfetme
-Serbest zamanları nasıl kullanacağını öğrenme
-Birlikte çalışmayı öğrenme
-Toplumsal farkındalığın işle nasıl ilişkisi olduğunu anlama

2.PROGRAMIN YAPISI, SÜREÇLER VE ZAMAN
YAPISAL UNSURLAR
A-TANIM
Tanım ya da açıklama adı verilen bu bölümde psikolojik danışma ve rehberlik programının misyon ifadesi yer alır. Programın uygulanması sonucunda öğrencilerin sahip olacakları yeterlikler ve programın hizmet verdiği kişiler ve programın unsurlarının kısa bir özeti bu bölümde yapılır

B-GEREKÇE
Bu bölümde rehberliğin önemi vurgulanır ve toplumdaki bireylerin bu program etkin biçimde katılmalarının sonucunda elde edilecek yararlar üzerinde durulur.

Yöneticilere yararları:
-Ölçülebilirdir
-Özgül içerik sağlar
-Toplumdaki anlayış geliştirir.

Öğretmenlere yararları:
-iş ilişkilerini güçlendirir
-ekip çalışmasını sağlar
-kaynak kişi olarak psikolojik danışmanın rolünü güçlendirir.

Rehberlik personeline yararları:
-tanımlanmış rol ve işlev sağlar
-rehberlik dışı etkinlikleri eler
-öğrencilerin çoğuna ulaşma şansı verir
-materyal sağlar
-öğrenci yeterlikleri için net olarak tanımlanmış sorumluluklar sunar

Öğrencilere yararları:
-Mesleki gelişimde daha fazla yardım sağlar
-karar verme becerilerini arttırır.
-başkalarını ve kendini anlama becerilerin gelişimini sağlar
-değişen dünya hakkında bilgilerini arttırır
-gizli müfredattan yaşam becerilerini tanımaya ve öğrenmeye başlar

Velilere yararları:
-Rehberlik farkındalığı artar
-ev ve okul arasındaki iletişimi arttırır
-işbirliği fırsatı sunar
-ne tür yardımlar alınacağına ilişkin bilgi verir
-veli rolleri ile ilgili bilgi almayı sağlar

C-SAYILTILAR
Programa şekil veren ve rehberlik eden ilkeler ve hatırlatıcı işlevlerdir.
PROGRAM UNSURLARI
Bu programın amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu rehberlik yöntem,teknik ve kaynakların nasıl örgütlendiği bu bölümde yer alır.

A-REHBERLİK MÜFREDATI
Anaokulundan 12. Sınıfa kadar sistematik olarak sunulmuş, yapılandırılmış ve gelişimsel nitelikli sınıf ve grup etkinliklerini içerir.
Sınıf etkinlikleri; Sınıf içinde varsa rehberlik servisinde yoksa okulun başka bir bölümünde rehberlik müfredatını oluşturan öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesidir.
Grup etkinlikleri; önceden belirlenmiş ilgi ve gereksinimleri karşılamak için sınıf dışında psikolojik danışmanın gruplar oluşturmasıdır.

B-BİREYSEL PLANLAMA
Kişisel gelişimleri ve mesleki gelişimlerin yanı sıra öğrencilerin kendi öğrenimlerini planlamaları ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinliklerdir.
NOT: Bu hizmetlerin verilmesinde bireyi tanıma, bilgi verme ve yerleştirme izleme stratejileri kullanılır.

C-MÜDAHALE HİZMETLERİ
Öğrencilerin psikolojik danışma, müşavirlik, sevk ya da sadece bilgi vermeyi gerektiren acil sorunlarına ve gereksinimlerine yönelik etkinliklerin sunulmasıdır.
NOT: Müşavirlik, psikolojik danışma, kriz danışmanlığı ve sevk stratejileri kullanılır.

D-SİSTEM DESTEĞİ
Programın oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak yönetimsel ve eğitsel etkinliklerdir.
Örnek;
Profesyonel gelişim, öğretmenlere müşavirlik, personel ve çevre ile ilişkiler, danışma kurulları, topluma ulaşma, programı yönetme ve yürütme ve araştırma geliştirme gibi hizmetler verilir.

E-ZAMAN
Okuldaki personelin zamanın nasıl düzenleneceği, okul ve çevresinin gereksinimlerine bağlıdır.Zaten belirlenen zaman düzenlemesi değişen ihtiyaç ve koşullara göre uyarlamalar gerektirecektir.
ÖRNEK BİR TABLO:

Yüzdelik Oran
  İlköğretim 1. kademe 2. kademe lise
Rehberlik müfredatı 35-45 25-35 15-25
Bireysel planlama 5-10 15-25 25-35
-Müdahale hizmetleri 30-40 30-40 25-35
Sistem desteği 10-15 10-15 15-20
Toplam 100 100 100

3.PROGRAM KAYNAKLARI
İnsan kaynakları; danışmanlar, yöneticiler, öğretmenler, veliler, öğrenciler, okul çevresindeki toplum üyeleri, iş ve çalışma dünyasının temsilcileri programın insan kaynaklarıdır.
Finansal kaynaklar; Bütçe, malzeme, araç gereç ve mekanları içeren kaynaklardır.
Politik kaynaklar; Kanunlar, yönetmelikler, yönergeler, benimsenen eğitim felsefesi ve mesleki derneklerin kural ve standartlarını içerir.

C-KAPSAMLI PDR PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI
1.ADIM: PROGRAMIN TANIMI; GEREKÇE VE SAYILTILARINI YAZMA
Programın yasal unsurlarını oluşturan tanım, gerekçe ve sayıtlılar, programın odağını betimler ve programın altında yatan anlam ve inançları sunar.

2.ADIM: REHBERLİK KURULUNU OLUŞTURMA
Psikolojik danışma ve rehberlik programının hizmet verdiği çeşitli gruplar arasında ya da hizmet aldığı grupların kendi içinde resmi iletişim hattını oluşturmak için bir rehberlik kurulu oluşturmak gerekir.Bu kurul taraflar ve psikolojik danışman arasında bilgi, anlayış ve kavramların akışını sağlayan bir kanal sağlar.

3.ADIM: GÖREV-ZAMAN ÇİZELGESİ GELİŞTİRME
Bu aşamada yapılacak işlem, program geliştirme ile ilgili yürütülecek görevlerin ne kadar sürede ve ne zaman gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir.Program hazırlama sürecinin uzunluğu okuldan okula değişir ancak tamamıyla yenilenmiş bir programı oluşturma için iki yıl gerekir ve bu aşamada zaman akış çizelgeleri kullanılır.

4.ADIM: YÖNETİCİLERİN KATILIMINI SAĞLAMA
Öngörülen programı uygulamak için düzenlenmiş etkinlikleri onaylamak ve geliştirilmesine yardım etmek yöneticilerin sorumluluğudur. Bütçe, değerlendirme,mekan, zaman  gibi konularda destekleri alınmalıdır.

5.ADIM: ÖĞRETMENLERİN KATILIMIN SAĞLAMA
Öğretmen katılımı birçok düzeyde olabilir. Katılımın düzeyi öğretmenin rehberlik alanıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışına bağlı olarak değişecektir.
NOT: Öğretmenlerin program yeterliliklerinin konu alanlarıyla ilişkisini görmesi sağlanmalı, müfredata öğretmenlerin belirttiği ihtiyaçlarla ilgili üniteler alınmalı, güdüleyici olunmalı, olumlu yaptıkları şeyler görülmeli, takvim önceden bildirilmeli, onlara karşı duyarlı ve esnek davranılmalı.

6.ADIM: İHTİYAÇ ANALİZİ YAPMA
Okulun ve okul alt popülasyonlarının algılanan ve belirtilen ihtiyacını ortaya çıkarır.Bununla danışmanlar, öğrenci-personel ve velilerin önemli gördüğü program kategorileri ve yeterlikleri belirler.
NOT: Aşamaları; veri toplanacak grubun tanımlanması, ihtiyaç analizi aracını oluşturma, veri toplama ve  verileri analiz etmedir.İhtiyaç değerlendirme ölçekleri kullanılabilir.

7.ADIM: YEREL PDR PROGRAMININ STANDARTLARINI TANIMLAMA
İhtiyaç analizinden elde edilen verilere göre, programla öğrencilere kazandırılacak yeterlikler ve bun yeterliklerin göstergeleri yanı kazanımlar bu aşamada belirlenir. Söz konusu yeterlik ve göstergeler okul programının temelini oluşturur.
NOT: Belirleme işleminde hazır elde gösterge varsa bunlar arsından seçilir ya da kurul tarafından oluşturulur

AŞAMALAR
1-Öğrenci yeterlik ve göstergelerini oluşturma(ilkokul-ortaokul-lise gibi)
Örneğin;  Yeterlik 12 Kariyer planlama becerilerini kullanabilme LİSE
Örneğin;  Yeterlik 1 Olumlu benlik kavramının önemini kavrayabilme ORTAOKUL
2-Hizmetlerin sunumu için düzey belirleme
Yeterlik göstergelerini sınıf düzeylerine göre aşamalı bir biçimde düzenlemedir.Yeterlik göstergeleri düzey belirleme formu kullanılır.
Örneğin, İyi yapabildiği üç şeyi canlandırma  2. Sınıf
Örneğin, Kendileri ile ilgili beş olumlu özelliği listeleme 3. Sınıf
Örneğin, İlgi ve yeteneklerini bunların aynı ya da karşı cinsten kişilerle arkadaşlı kurma ve sürdürme üzerindeki etkisini analiz etme 7.sınıf

ÖRNEK:  YETERLİK GÖSTERGELERİ DÜZEY BELİRLEME FORMU

Aşağıda verilen göstergeleri okuyun ve bunların hangi sınıf düzeyinde hangi seviyede sunulması gerektiğine ilişkin kararınızı aşağıda belirtilen harfleri kullanarak gösteriniz.

A:FARKINDALIK                  B: TANITMA                           C: GÜÇLENDİRME

YETERLİK: Kariyer gelişiminde olumlu benlik kavramının önemi bilgisi

Gösterge                                                      Sınıf düzeyi            5                    6-8                        9-12
1-Olumlu-olumsuz duygularını söyleyebilir                          …..                ………                 …….

2-Kendileri hakkında olumlu düşüncelerini ifade edebilir……………..    ………           …………..

YETERİK ALANLARI
1-OKULA VE ÇEVREYE UYUM
2-EĞİTSEL BAŞARI
3-KENDİNİ KABUL
4-KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
5-AİLE VE TOPLUM
6-GÜVENLİ VE SAĞLIKLI HAYAT
7-EĞİTSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

ÖRNEK SORU:
-Arkadaşlarının önemini ifade eder
-Kişisel sınırları korumanın önemini açıklar
Yukarıda verilen kazanımlar kapsamlı gelişimsel rehberlik programlarına ait aşağıdaki yeterlik alanlarından hangisi ile ilişkilidir?

1) Kendini kabul
2) Kişiler arası ilişkiler
3) Aile ve toplum
4) Eğitse başarı
5) Eğitsel ve mesleki gelişim

8.ADIM: ETKİNLİKLER GELİŞTİRME YA DA SEÇME
Program yeterlikleri ve bu yeterliklerin göstergeleri belirlendikten sonra, belirlenen yeterliklere ulaşılması sağlayacak etkinlikler var olan kaynaklardan ya seçilir ya da geliştirilir.
NOT: Tüm ülkede, tüm okullarda aynı etkinliklerin kullanılması zorunlu değildir.Bu durum rehberlik ilkelerine de aykırıdır.Yapılacak değişiklikler sınıf öğretmenleri tarafından değil varsa sınıf öğretmenlerinin önerileriyle rehber öğretmen yoksa okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu ya da RAM’dan görevlendirilen rehber öğretmenler tarafından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları düşünülerek yapılır.

9.ADIM: GÖREVLERİ BELİRLEME
Programın sunacağı hizmetlerle ilgili bütün birey ve kurulların görevlerinin ayrıntılı biçimde belirlenmesi bu aşamada gösterilmesine karşın rehberlik kurullarının oluşturulmasının hemen ardında da yapılabilir.Tüm ilgililerin işbirliği içinde olması esastır.
NOT: Rehber öğretmen, okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni ve velilere ait temel görevler ve beklentiler kaydedilir.
ÖRNEK SORU:
Programı bir ders olarak algılamaktan çok yaşantı sağlamaya, tutum, değer ve beceri kazandırmaya yönelik bir süreç olarak düşünme temel görevi aşağıdakilerden hangisinden beklenir?

1) Öğrenci
2) Veli
3) Okul müdürü
4) Rehber öğretmen
5) Sınıf rehber öğretmeni

10.ADIM: ZAMAN VE GÖREV ANALİZİNİN DÜZENLENMESİ
Psikolojik danışman tarafından yerine getirilen görevleri ve her görev için harcanan zaman miktarının belirlenmesi amacıyla yapılır.
NOT: En önemli yararı ölçülebilirliğe katkı sağlama ve standardizasyonu sağlamadır.
ÖRNEK ZAMAN VE GÖREV ANALİZ FORMU

OKUL:                                                        PSİKOLOJİK DANIŞMAN:
KATEGORİLER MÜFREDAT BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ SİSTEMD DESTEĞİ
7.00-7.30        
7.30-8.00        
8.00-8.30        
………        

11.ADIM: BİR MASTER TAKVİM OLUŞTURMA
Uygulamalar için genel bir takvim geliştirilir. Sistematiklik ve düzen sağlar.Genellikle haftalık düzenlenir.
12.ADIM: PROGRAMIN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEME
Son aşamadır. Etkili bir okul rehberlik programının oluşturmak ve sürdürmek için vazgeçilmez bir işlemdir.

AMAÇ
-Kaynak sağlama
-Program geliştirme
-Mesleki statünün güçlendirilmesi

BASAMAKLARI
-Personel değerlendirme
-Programın değerlendirilmesi
-Öğrenci sonuçlarının değerlendirilmesi
NOT: İhtiyaç analiz formları, etkinlik değerlendirme formları, öz değerlendirme formları, gözlem formları kullanılır. Bunların dışında bireyi tanıma tekniklerinden de yararlanılır.

D-OKUL DÜZEYİNDE PROGRAM PLAN HAZIRLAMA HİZMETLERİ
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde üç tür plandan bahsedilebilir.
1.Çerçeve program ( Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından hazırlanarak okullara gönderilen programdır.)
2.Okul psikolojik danışma ve rehberlik yıllık çalışma programı ( Çerçeve plan dikkate alınarak rehberlik servisi tarafında hazırlanan ve bir yıl boyunca yürütülecek çalışmaları kapsayan programdır.)
3.Sınıf rehberlik çalışma planları ( Rehberlik hizmetleri yürütme sorumluluğu verilmiş sınıf rehber öğretmenlerinin kendi sınıfları için okul çalışma programını dikkate alarak hazırladıkları yıllık çalışma planıdır.)

PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI
1.HAZIRLIK
Okul rehberlik programı rehberlik servisinde görevli rehber öğretmenler tarafından öğretim yılı başında hazırlanır. Rehber öğretmen yoksa RAM’dan yardım alınır.

2.İNCELEME VE KARARA BAĞLAMA
Hazırlanan program rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kurulunda incelenir ve gerekli durumlarda öneriler doğrultusunda gerekli değişikliklere yapılır ve program karara bağlanır

3.UYGULAMA
Hazırlanan ve karara bağlanan program doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunulur. Ancak program asla değişmez değildir yıl içerisinde farklı durumlar ortaya çıkarsa bir kısmı yeniden düzenlenebilir

4.SINIF DÜZEYİNDE PLANLAMA
Her şube ve sınıfın rehberlik hizmetlerinden sorumlu olan sınıf rehber öğretmeni okul yıllık programı doğrultusunda sorumlu olduğu öğrenciler için yıllık rehberlik çalışma planını hazırlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!